Nader Bekeken

De ruimte van Gods geduld

NBdecember2008

december 2007
jaargang 14, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
De ruimte van Gods geduld
Het lijkt ons vaak toe alsof de Here talmt met zijn wederkomst. Er is zoveel lijden in de wereld, komt daar nooit een eind aan? Dergelijke vragen kunnen ongelovigen spottend naar voren brengen, maar van tijd tot tijd zijn het ook onze eigen vragen. Het is verrassend om te zien dat het alles te maken heeft met Gods eigen tijdklok en met zijn geduld voor zondige mensen.

Lees meer...

Ik ben de weg

NBmei2007

mei 2007
jaargang 14, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Ik ben de weg
L.W. de Graaff
Het beeld van de weg wordt in Bijbel op meerdere plaatsen gebruikt, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Bekend is de prent van de brede en de smalle weg. Geldt dat beeld ook voor de islam? Moslims gaan goedbeschouwd toch op de brede weg. De smalle weg loopt via het ‘kruispunt’ van Golgota.

Lees meer...

Heilige stilte

NBdecember2008

november 2007
jaargang 14, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.A.J. de Boer
Heilige stilte
Niets doen of stil zijn, dat lijken twee verschillende zaken. Toch is er wel degelijk overeenkomst en is er niet zoveel verschil in de vertaling van Exodus 14:14 van de NBV en die van de NBG-1951. Het niets doen is niet passief, maar het gaat erom helemaal open te staan voor de Here en voor wat Hij te zeggen heeft.

Lees meer...

Blijvende lichtglans van Gods wet

NBapril2007

april 2007
jaargang 14, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Groen
Blijvende lichtglans van Gods wet
De wet blijft een voorname plaats houden, ook in de nieuwe bedeling. Wat wil Paulus zeggen als hij het in 2 Korintiërs 3 heeft over de letter die doodt, en de Geest die levend maakt? Over de sluier die over het hart ligt telkens wanneer Mozes’ wet wordt voorgelezen? Wie vanuit Christus omgaat met de wet, wil dankbaar als een verlost mens God dienen.

Lees meer...

Volhouden!

NBoktober2007

oktober 2007
jaargang 14, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
D.S. Dreschler
Volhouden!
Bij monde van Haggai roept de Here zijn volk op om vol te houden in het leven met Hem. Ze zijn gemotiveerd voor de tempelbouw, maar moeten dat ook blijven. Tegelijk bemoedigt de Here hen door te wijzen op zijn beloften. Uit zijn heiligdom komt de zegen!

Lees meer...

Gebed om kinderloosheid

NBmaart2007

maart 2007
jaargang 14, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Gebed om kinderloosheid
Hosea bidt een wreed gebed, zo lijkt het: of de Heer Efraïm een onvruchtbare schoot en verdroogde borsten wil geven. Hosea stemt door zo te bidden in met het oordeel dat God het volk voorzegd had. Vruchtbaar leven is er alleen als je trouw blijft aan de enige God.

Lees meer...

Groei van de kerk

NBseptember2007

september 2007
jaargang 14, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Groei van de kerk
Onder groei van de kerk verstaan we met Efeziërs 4:13-16 niet een groei in aantal leden, maar een groeien naar Christus toe. Christus zelf, het hoofd van de kerk en het hoofd van alles, die zijn leven gaf voor zijn gemeente, geeft de kracht om te groeien.

Lees meer...

Christen zijn is lichtdrager zijn

NBfebruari2007

februari 2007
jaargang 14, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Christen zijn is lichtdrager zijn
Een christen is het licht van de wereld, dat is zijn status. Christus brengt dat licht in de wereld. Als gehoorzame onderdanen van Koning Christus moeten we die status dan ook niet verloochenen door ons licht te verstoppen.

Lees meer...

Kwaad dat kwelt

NBjuli2007

juli/augustus 2007
jaargang 14, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
C. van den Berg
Kwaad dat kwelt
Er gebeurt allerlei kwaad en ellende in de wereld. Dat was zo in de tijd van Habakuk, dat is nu nog zo. Habakuk wijst de weg naar God. Hij bidt en doet een klemmend beroep op God: hoe lang nog? En de Here hoort. Het boek Habakuk leert ons te bidden en daarmee door te gaan.

Lees meer...

Gods belofte en Gods recht

NBjanuari2007

januari 2007
jaargang 14, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Gods belofte en Gods recht
Als Abraham in Genesis 18 bidt voor Sodom, doet hij dan voorbede voor de stad, en denkt hij dan eigenlijk aan het behoud van zijn neef Lot? Abraham bevraagt de Here op zijn recht. Hij weet dat de Here rechtvaardig is en volkomen betrouwbaar. Door Christus weten wij dat nog zoveel te meer!

Lees meer...

Heb geduld

NBjuni2007

juni 2007
jaargang 14, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Heb geduld
Het eerste wonder dat Jezus deed toen Hij zijn ambtswerk was begonnen, was op de bruiloft te Kana. Waren er nu geen belangrijker dingen voor Hem te doen? Christus helpt, maar Hij doet dat op het moment dat Hij het nodig vindt. Omdat je Hem kent, is het toch al feest. En je mag tegelijk uitzien naar de bruiloft van het Lam!

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer