Nader Bekeken

Bij God buiten beeld?

NBdecember2008

december 2008
jaargang 15, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
Bij God buiten beeld?
Als je om je heen kijkt wat er allemaal gebeurt in de wereld, dan kan je wel eens het gevoel overvallen alsof de Here zijn kinderen vergeten is. Veel psalmdichters verwoorden dit gevoel. Verwezen wordt dan naar de hogepriester en zijn speciale ambtskleding. Hij droeg de namen van de stammen van het volk op zijn borst, op zijn hart. Van de oudtestamentische hogepriester kijken we verder naar de grote Hogepriester. God zal zijn volk niet vergeten!

Lees meer...

De bomen kijken naar u uit

NBapril2008

april 2008
jaargang 15, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
L.W. de Graaff
De bomen kijken naar u uit
Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen over de zuchtende schepping, die reikhalzend uitkijkt naar het moment waarop openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Hebben christenen weinig met de schepping? Christelijke zorgvuldigheid in het omgaan met de schepping komt voort uit eerbied voor de heilige God die de schepping gemaakt heeft.

Lees meer...

Adoptie

NBnovember2008

november 2008
jaargang 15, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
D.S. Dreschler
Adoptie
De gelovige heeft een Vader in de hemel, zo maakt Hij Zich ook bekend. Dat kind-zijn hoeven we niet te verdienen, ook al zijn we in zonde gevallen en hebben we dat voorrecht verspeeld. Als we eigendom van Christus zijn, worden we door God weer aangenomen als kind. Dat heeft tegelijk een aantal voorrechten!

Lees meer...

Bibberende vogeltjes . . .

NBmaart2008

maart 2008
jaargang 15, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Bibberende vogeltjes achter een brullende leeuw
Het volk Israël wordt door Hosea een ontrouwe zoon genoemd, van wie de Here veel verdriet heeft. Het volk moet Hem niet en Hij overweegt het volk prijs te geven. Maar Gods hart keert zich om en dan wordt alles anders. Hij doorbreekt hun hardnekkige ontrouw. Laten we Hem blijven volgen!

Lees meer...

Blijven bidden voor de gemeente!

NBoktober2008

oktober 2008
jaargang 15, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
W.F. Wisselink
Blijven bidden voor de gemeente!
In Filippenzen 1 bidt Paulus voor de gemeente van Filippi. Hij heeft een positief beeld van die gemeente. Want God is zijn goede werk bij hen begonnen. En Hij zal het ook afmaken. Dit gebed kunnen wij ook meebidden. Het is een gebed om groei en liefde, om groei in kennis en om groei in gevoeligheid.

Lees meer...

Totaal toegewijd discipelschap gevraagd

NBfebruari2008

februari 2008
jaargang 15, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Totaal toegewijd discipelschap gevraagd
Als de Here Jezus in Matteüs 8 een van zijn leerlingen niet toestaat zijn vader te begraven, lijkt dat een onbegrijpelijke opdracht. Maar dergelijke situaties zijn in de Schrift niet onbekend. Discipel zijn, Hem volgen, is niet altijd kiezen voor de gemakkelijkste weg. Het is wel de weg naar het leven!

Lees meer...

Gebedsonderwijs van koning David

NBseptember2008

september 2008
jaargang 15, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Gebedsonderwijs van koning David
In het bijbelboek Psalmen staan veel gebeden, in allerlei toonaarden en situaties. Dichters als Asaf en David gaan daarin met de Here om binnen het kader van zijn verbond. Zo is er van hen veel te leren voor onze eigen gebedsomgang met onze hemelse Vader.

Lees meer...

Gods Woord doet leven

NBjanuari2008

januari 2008
jaargang 15, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gods Woord doet leven
P. Niemeijer
In Psalm 119 bezingt de dichter de wet, daardoor geïnspireerd door de Heilige Geest. Diezelfde Geest bewerkt het wonder in een christen om op God te vertrouwen en vast te houden aan zijn Woord, wat er ook gebeurt: Mijn troost in mijn ellende is uw belofte, die mij leven doet.

Lees meer...

De breedte van Gods heil

NBjuliaugustus2008

juli/augustus 2008
jaargang 15, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.M. Oldenhuis
De breedte van Gods heil
Voor de opdracht van de kerk om wereldwijd het evangelie te verkondigen wordt veelal naar het Nieuwe Testament verwezen. Maar ook in het Oude Testament komt al naar voren dat Gods heil niet alleen voor het volk Israël bestemd was. In Exodus 12:38 bijvoorbeeld gaat het over een grote groep mensen van allerlei herkomst. Een scherp zicht op de breedte van Gods heil kan ook ontspanning geven bij het gesprek over het missionaire kerk zijn vandaag.

Lees meer...

Van binnen en van buiten

NBjuni2008

juni 2008
jaargang 15, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.C. Breen
Van binnen en van buiten
Vanbinnen laten we ons onderrichten door Gods Woord, en buitenshuis gaan we het evangelie verkondigen aan buitenstaanders. Wie Christus’ geheim heeft leren kennen, houdt dat niet voor zichzelf. De Dordtse Leerregels zeggen daar mooie dingen over.

Lees meer...

Een vrucht om te proeven

NBmei2008

mei 2008
jaargang 15, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
C. van den Berg
Een vrucht om te proeven
De vrucht van de Geest is de mooiste en heerlijkste vrucht op heel de wereld. Het eerste wat erbij genoemd wordt in Galaten 5, is liefde. Die gaat voorop. Het gaat dan om de liefde zoals God die heeft laten zien in zijn Zoon. De gezindheid van Christus gaat in je wonen en de Geest gaat in je werken. Proef wie Hij is!

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer