Nader Bekeken

Zet Petrus een streep

NBoktober2009

oktober 2009
jaargang 16, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
W.F. Wisselink
Zet Petrus een streep?
De streeptheologie leert dat de tekenen en wonderen alleen voorkwamen in de begintijd van de kerk, als zogenaamde startversterkers. Aan de hand van drie bijbelgedeelten (Marcus 16:14-20; Handelingen 5:12-16 en 1 Petrus 2:1-10) wordt aangetoond dat bij de streep die Petrus trok, eerder sprake is van een stippellijn.

Lees meer...

Antwoorddag

NBmaart2009

maart 2009
jaargang 16, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Antwoorddag
Welvaart lijkt er vaak voor te zorgen dat mensen God vergeten. Toch belooft God in Hosea 2:23-24 zijn volk een toekomst vol overvloed. De Heer zal antwoord geven, want met zijn liefde overwint Hij onze ontrouw.

Lees meer...

Waar de Geest woont

NBseptember2009

september 2009
jaargang 16, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Waar de Geest woont
Waar is de Heilige Geest sinds Pinksteren gebleven? Hoevelen hebben niet afgehaakt, alleen al in onze tijd? Moeten we niet terug naar de eerste pinkstergemeente, de bron? Maar waar zoeken we dan naar, is de vraag. De eerste pinkstergemeente werd gekenmerkt door trouw, door gemeenschap, door het breken van het brood en door hun gebed. Ze hielden zich aan het onderricht van de apostelen. Lucas schetst in Handelingen 2:42 het profiel van de pinksterkerk.

Lees meer...

Leven in het licht van de Heer

NBfebruari2009

februari 2009
jaargang 16, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Leven in het licht van de Heer
Dringt geloven je in een benauwend keurslijf? Jesaja leert (in 2:5) dat hij die gelooft, een mens met toekomst is. Een toekomst van volmaakte gehoorzaamheid en vrede. Jesaja doet daartoe de oproep: Kom mee, volg de Heer!

Lees meer...

Ruimschoots genoeg

NBjulieaugustus2009

juli/augustus 2009
jaargang 16, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.C. Breen
Ruimschoots genoeg
In 2 Korintiërs 9 gaat het over Gods gaven, die Hij overstelpend uitdeelt. Wie ruimschoots genoeg heeft, kan ruimschoots bijdragen. De rechtvaardige is gul. Wie overvloedig heeft, overvloedig geeft.

Lees meer...

Groot en ondoorgrondelijk

NBjanuari2011

januari 2009
jaargang 16, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Groot en ondoorgrondelijk
In Psalm 145 wordt de lof op God gezongen. Hij is groot, Hem komt de lof toe. Het gaat in deze psalm met name om de grootheid van zijn koningschap. De psalm gaat er ook niet aan voorbij dat er allerlei vreselijke dingen in de wereld gebeuren. Staat de Here in zijn recht?

Lees meer...

Weldadigheid als kenmerk van het koninkrijk van God

NBjulieaugustus2009

juni 2009
jaargang 16, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.M. Oldenhuis
Weldadigheid als kenmerk van het koninkrijk van God
Wat straal je als christen uit naar je omgeving? Of u wilt of niet, u straalt iets uit. En laat dat de mensen dan maar mogen verwijzen naar Jezus Christus. Straal bijvoorbeeld weldadigheid uit. Daar wordt iets over opgemerkt aan de hand van de manier waarop koning David Mefiboset, de zoon van zijn vriend Jonatan, behandelt (zie 2 Sam. 9).

Lees meer...

Immanuël leeft!

NBdecember2009

december 2009
jaargang 16, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
Immanuël leeft!
Door een herdenking van iemand uit vroeger tijd, zoals dit jaar Calvijn, wordt weer eens duidelijk dat de Here zo’n herdenkingsperiode in één blik kan overzien. Van daaruit en daardoor trekt Hij zijn spoor ook naar ons vandaag. Zijn belofte ‘Ik ben met jullie’ mag ook ons met een gelovige blik en geduldige hoop onze jaarwisselingen laten passeren.

Lees meer...

Vurig enthousiasme moet . . .

NBmei2009

mei 2009
jaargang 16, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Vurig enthousiasme moet
Moeten moet, daar schreef onlangs prof. dr. A.L.Th. de Bruijne over, het is een bevrijdend geluid. Heeft dat dan niet met wetticisme te maken? In Romeinen 12 spreekt Paulus van het moeten veranderen. Laat je enthousiasme aansteken door de Geest! Maar jouw vuur is wel om anderen ook aan te steken, niet om ze te verteren. Kijk naar Christus en hoe Hij gehoorzaam was.

Lees meer...

Levende hoeksteen, . . .

NBnovember2009

november 2009
jaargang 16, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
D.S. Dreschler
Levende hoeksteen, maak ons tot levende stenen!
Waarom gaan we ’s zondags naar de kerk? Op wat voor manier moet je naar de kerk kijken om gemotiveerd naar Gods huis te gaan? Als je ondervonden hebt dat de Heer goed is, blijft dat niet zonder gevolgen. Door de luisteren naar zijn Woord en gebruik te maken van de sacramenten, ga je naar Hem toe. Hij is de levende hoeksteen, en wij mogen ook functioneren als levende stenen (1 Petr. 2:2-5).

Lees meer...

Jij bent mijn Zoon

NBapril2009

april 2009
jaargang 16, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
L.W. de Graaff
Jij bent mijn Zoon
Moslims zien de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is, als godslasterlijk. Ook met het oog op de ontmoeting met moslims is het daarom belangrijk ons goed rekenschap te geven van de vraag wat het precies betekent dat Jezus de Zoon van God is.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer