Nader Bekeken

Christen: zacht eitje?

NBjanuari2011

september 2011
jaargang 18, nr 9

Download dit nummer

Schriftlicht:
D.S. Dreschler
Gedoopt en vervuld met de Heilige Geest
Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? Door Hem gedreven willen we voor God leven en van Hem getuigen. Hij wil heel ons leven doortrekken, we raken vol van Hem. Hij is het geschenk van God.

Kroniek:

C. van Dijk
De brede en de smalle kerk
In De Reformatie was het verlangen van Ad de Bruijne naar een breed-gereformeerde kerk te lezen. Dat is een reëel verlangen. Tegelijk moet die kerk wel een belijdende kerk zijn. De belijdenis is vandaag nog net zo actueel als in haar ontstaanstijd. Het gaat De Bruijne vooral om het discussieklimaat in de kerk.

Thema:
A.N. Hendriks
Die gesproken heeft door de profeten
Stapsgewijs wordt naar het antwoord gezocht op de vraag wat de oude kerk heeft willen belijden met het zinnetje ‘die gesproken heeft door de profeten’. En hoe kwam het tot dat aparte zinnetje, dat niet in het Apostolicum voorkomt, maar wel in het Nicaenum?
Hoe kwam het ‘die gesproken heeft door de profeten’ in de Geloofsbelijdenis van Nicea?
In dit vervolgartikel over de vraag wat de oude kerk heeft willen belijden met het zinnetje ‘die gesproken heeft door de profeten’ zien we dat het in elk geval een appel is voor ons om ook in onze tijd van gemeentegroei en missionaire opdracht, het Oude Testament niet te vergeten.

Column:
G. Zomer
Wespennest
Over verdriet om en vanwege dieren.

Woordwaarde:
Joh. de Wolf
Christen: zacht eitje?
Het bijbelse woord ‘zachtmoedigheid’ heeft niets met lievig, goedig of soft te maken. Het gaat vooral om de houding naar God en onze medemensen toe.

Rondblik:
B.P. Hagens
Van vreemdelingen tot consumenten
Als je nadenkt over het consument zijn als levenshouding, ook binnen de kerk, komen zaken als verbond, (kinder)doop, leven in het verbond, gevoel en beleving aan de orde. Ook wie onderkent dat achter het consumentisme een vals ‘evangelie’ zit, ondergaat vandaag – meestal onbewust – toch de invloed van de belevingseconomie annex consumentenmaatschappij. We hebben er immers elke dag mee te maken.

Gemeentebreed:
R.P. Heij
Herstel van de kerkelijke tucht
Pleidooi voor het goed gebruik en zo nodig herstel van de tucht in de gemeente. Als voorbeelden komen naar voren het verzuim van de middagdienst, afwijkende ideeën over de leer van de kerk. Lijken we in het omgaan met elkaar als gemeenteleden niet te veel op de wereld om ons heen?

Gelezen:
A. Bas
Preken – hoe doe je dat?
Bij de TU Apeldoorn verscheen van C.T. de Groot het boek De leerling en zijn meester. Inhoud en doorwerking van Melanchthons visie op de prediking. Het is een leerzaam boek.

M.J.A. Zwikstra-de Weger
Als kinderen andere wegen gaan
Wim ter Horst en Margriet van der Kooi schreven als pedagoog en theologe een aantal handreikingen voor ouders van kerkverlaters in Als kinderen andere wegen gaan (uitg. Filippus, Heerenveen).

M.J.A. Zwikstra-de Weger
Over autisme, geloof en kerk
Dr. Hanneke Schaap-Jonker en Jannine Schothorst-van Roekel schreven een waardevol en praktisch boek over het denken van mensen met autisme in verband met hun geloof: Veilig bij God. Over autisme, geloof en kerk (uitg. Groen, Heerenveen, serie Praktisch & Pastoraal).

Gedicht:
Onder de appelboom, Rutger Kopland. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Geloof: aangevochten zekerheid
Gelovigen zijn aangevochten mensen. Huib de Vries interviewde in Terdege prof.dr. A. de Reuver over zijn boek Aangevochten geloof bij Luther, Calvijn en Kohlbrugge.

De wrede god Genot
De Utrechtse ethicus Theo Boer gaat in Centraal Weekblad in op de stelling van de theoloog Miroslav Volf, dat hedonisme een grotere bedreiging vormt dan terrorisme.

Persrevue:
F.J. Bijzet
Deputaten BBK op Sinode VGKSA
De synode van Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vergaderde in juni te Pretoria. In het Persverslag zijn interessante punten te lezen.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

juli/augustusnummer:
- Kinderen, Pesach en avondmaal
- Van kinderdoop naar kindercommunie?

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer