Nader Bekeken

Eer aan de Heer, bij hoog en bij laag

NBjanuari2011

januari 2011
jaargang 18, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. de Vries
Eer aan de Heer, bij hoog en bij laag
Psalm 113 is een loflied op God. Hij is de Enige. Hij is altijd groter dan wij denken. De psalm roept alle wereldbewoners, ook moslims, op om zijn Naam hoog te houden.

Lees meer...

Christus, de enige voorspraak

NBjanuari2011

juli/augusutus 2011
jaargang 18, nr 7/8

Download dit nummer

Schriftlicht:
P. Schelling
Open venster voor het evangelie!
Het Woord van God is schaars geworden in onze tijd, Woord en kerk zijn op hun retour in onze westerse wereld. In Paulus’ dagen groeide het evangelie juist zo sterk. Toch is er in het koninkrijk van Christus nooit reden voor defaitisme!

Lees meer...

Ik wist niet dat ik zo rijk was

NBjanuari2011

februari 2011
jaargang 18, nr 2

Download dit nummer

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Beproefd, gesterkt, verrast
Jaïrus’ dochter ligt op sterven en hij verlangt van Jezus dat Hij met hem mee naar huis gaat om haar te genezen. Maar wat een beproeving: onderweg wordt de Heiland gestoord door een vrouw. Jaïrus moet leren op de Heer te vertrouwen. Wie in Hem gelooft, zal leven ook al is hij gestorven!

Lees meer...

Christen: zacht eitje?

NBjanuari2011

september 2011
jaargang 18, nr 9

Download dit nummer

Schriftlicht:
D.S. Dreschler
Gedoopt en vervuld met de Heilige Geest
Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? Door Hem gedreven willen we voor God leven en van Hem getuigen. Hij wil heel ons leven doortrekken, we raken vol van Hem. Hij is het geschenk van God.

Kroniek:

Lees meer...

De Here redt ook kinderen

NBjanuari2011

maart 2011
jaargang 18, nr 3

Download dit nummer

Schriftlicht:
M. Heemskerk
De gekruisigde Heiland vraagt om drinken
Aan het kruis leed de Here Jezus dorst, dat was voor een kruiseling een extra zware kwelling naast alle pijn. Toch vroeg Hij pas op het laatst om drinken. Hij moest de Schriften vervullen en was tot het einde toe volkomen gehoorzaam aan het Woord van zijn Vader.

Lees meer...

Melanchthon, bruggenbouwer in Europa

NBjanuari2011

oktober 2011
jaargang 18, nr 10

Download dit nummer

Schriftlicht:
A. van Houdt
Blijf u inspannen voor uw redding!
Het lijkt tegenstrijdig: we zijn aangewezen op Gods genadige verkiezing en tegelijk vraagt de Here dat wij ons inzetten voor ons geloof. Hangt het volgens Paulus in Filippenzen 2 dan toch af van onze eigen inspanningen?

Lees meer...

Op de Here Jezus lijken

NBjanuari2011

april 2011
jaargang 18, nr 4

Download dit nummer

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Schepper van duisternis en onheil
God schept donker én licht, vrede én onheil. Het één staat zonder onderscheid naast het ander. Is het voor God om het even of Hij iets goeds schept of iets kwaads? Maakt dat voor Hem echt geen verschil? Wanneer Hij Japan laat treffen door een tsunami, handelt Hij dan met net zo veel plezier als wanneer Hij mensen redt van de ondergang?

Lees meer...

Kerkelijk minderwaardigheidsgevoel

NBjanuari2011

november 2011
jaargang 18, nr 11

Download dit nummer

Schriftlicht:
Arnout Francke
Blinde wraakzucht?
Het lied van Debora is een mooi voorbeeld van een bijbelse geweldstekst. Kun je bidden om de ondergang van je vijanden? Debora’s gebed is een gebed om gerechtigheid, om verlost te worden van Góds vijanden.

Lees meer...

Door het oog van de naald

NBjanuari2011

mei 2011
jaargang 18, nr 5

Download dit nummer

Schriftlicht:
A.C. Breen
Veel wijsheid toegewenst
In deze tijd openbare belijdenis van je geloof afleggen, dat is best bijzonder. Het voor Christus uitkomen is een geschenk van de Geest. God schenkt daarvoor zijn wijsheid. Over die wijsheid gaat ook Job 28.

Lees meer...

Oude Walcherse Artikelen springlevend

NBjanuari2011

decemberber 2011
jaargang 18, nr 12

Download dit nummer

Schriftlicht:
Frans Wisselink
God had de wereld lief!
Toen de engel aan de herders het goede nieuws van Christus’ geboorte gebracht had, voegde zich een heel hemels leger bij hem om God te prijzen. Welke woorden gebruikten ze? En vooral, hoe lezen we het laatste woord uit de engelenzang in Lucas 2:14?

Lees meer...

De Here wil wel zegen geven

NBjanuari2011

juni 2011
jaargang 18, nr 6

Download dit nummer

Schriftlicht:
A. Bas
De Here wil wel zegen geven
Ondanks alle zonde en tegenwerking laat de Here zijn volk niet in de steek. Hij belooft zelfs dat ze zullen wonen in een heerlijk land (Maleachi 3:12). In Maleachi’s dagen leek het daar niet op, maar hoe is dat in onze tijd? De Here wil ons in zijn heerlijk land brengen, langs de weg van gehoorzaamheid van onze kant.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer