Cahiers

Nietzsche in Nederland

Cahier 5

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1987
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460046

* UITVERKOCHT *

 

Nietzsche in Nederland

Zijn de lezers van sommige boeken van, bij voorbeeld, Maarten 't Hart zich er wel van bewust, dat zij een boek in handen hebben dat doortrokken is van het "nihilisme"? Weten jongelui, die in hun literatuurlijst voor school H. Marsman of Menno ter Braak hebben opgenomen, dat ook zij een flinke dosis invloed van Friedrich Nietzsche, de prins van het nihilisme, ondergaan?

Prof. Kamphuis signaleert bij de drie genoemde auteurs deze invloed, die levensgevaarlijk voor het geloofsleven moet worden genoemd. De auteur constateert dat de wijsgerige achtergrond, van waaruit deze en andere schrijvers schrijven, maar zelden naar voren komt in besprekingen van hun werk.
Kort maar indringend beschrijft prof. Kamphuis de denkbeelden en de trieste levensgang van Friedrich Nietzsche, wiens invloed ook vandaag nadrukkelijk aanwezig is, maar zo slecht onderkend wordt

J. Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar van de Theologische Hogeschool te kampen. Na tien jaar als dienaar des Woords de kerken van Ferwerd-Hallum, Bunschoten-Spakenburg en Rotterdam-Delfshaven te hebben gediend, werd hij in 1959 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. In 1979 werd de katheder van deze vakken verwisseld door die van dogmatiek en symboliek.
Prof. Kamphuis publiceerde veel in zijn leven. Een volledige opsomming zou enkele bladzijden vergen. Een tot april 1983 bijgewerkte lijst is te vinden in de bundel "Bezield Verband" (uitg. v.d. Berg, Kampen 1984), die hem werd aangeboden bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Enkele publicaties vermelden we hier:

  • Uitzicht uit het dode dal (de Vuurbaak, 1975), een bundel meditaties.
  • Signalen uit de kerkgeschiedenis (de Vuurbaak, 1975), over de toekomst van de canon.
  • Tolken van hun tijd (de Vuurbaak, 1978), essays over Achterberg, Marsman, Vestdijk en Leopold.
  • Een eeuwig verbond (Vijlbrief, 1984), uit zijn "dogmatiek-periode".

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost