Cahiers

Uit de diepten

Cahier 24

Auteur: Prof.drs. D. Deddens
Jaar: 1994
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460216

* UITVERKOCHT *

 

Verslagen van de Vrijmakingsvergadering
en daarmee verbonden samenkomsten in augustus 1944

Met dit laatste boek houdt de nu gepresenteerde uitgave verband. Op 11 augustus 1944 werd in Den Haag de 'Vrijmakingsvergadering' gehouden. Op 4 augustus 1944 was er een vergadering te Voorburg, waar tot de samenkomst in Den Haag besloten werd. En na de 11e volgdenin dezelfde maand, nog meer bijeenkomsten waarin Prof. dr. K. Schilder eveneens sprak. 

Van al het gesprokene wordt zo nauwkeurig mogelijk verslag gedaan, grotendeels op grond van stenografische arbeid. Vaak is beweerd dat de Vrijmaking lang van tevoren beraamd was. Alles zou al een tijd in kannen en kruiken zijn geweest. Men leze deze verslagen! Is dit 'droge stof'? Wie met het lezen begint, houdt niet gauw op! Toen in het Handboek 1970 een gedeelte van dit materiaal gepubliceerd werd, schreef P. Jongeling in een hoofdartikel in het Nederlands Dagblad: "Het gaat hier over het geboorte-uur van de Vrijmaking en het is ontroerend te lezen hoe er toen is geworsteld en gebeden en hoe er totaal geen sprake was van overmoed of bitterheid bij degenen die hier leiding gaven". Typerend was het herhaaldelijk lezen en zingen van Psalm 130 - het gebed uit de diepten.

D. Deddens (1923) is emeritus-hoogleraar van de Theol. Universiteit te Kampen. Na de kerken van Wetsinge-Sauwerd (1949), Mariënberg (1957) en Leeuwarden (1963) als predikant te hebben gediend, werd hij in 1979 hoogleraar in de vakken kerkgeschiedenis en kerkrecht. In de jaren van zijn predikantschap was hij praeses van vier generale synoden, president-curator van de Theol. Hogeschool/Universiteit te Kampen, alsmede voorzitter van diverse andere deputaatschappen. Hij was jarenlang redacteur van het Handboek t.d.v. De Gereformeerde Kerken in Nederland en mede-redacteur van enige bladen. Hij publiceerde vooral op het gebied van de vakken die hem werden toevertrouwd en op het terrein van het oude boek.

Als redacteur en auteur is zijn naam o.m. verbonden aan:
-Hendrik de Cock. Verzamelde geschriften, 2 dln. (Uitg. Den Hertog, Houten/Utrecht 1984-'86)
-Afscheiding-Wederkeer (Uitg. Vijlbrief, Haarlem, 1984)
-Doleantie-Wederkeer (Uitg. Vijlbrief, Haarlem, 1986)
-Vereniging in wederkeer (Uitg. De Vuurbaak, Barneveld, 1992)
-Vrijmaking-Wederkeer (Uitg. De Vuurbaak, Barneveld, 1994)

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost