Cahiers

 

 

Fijn, naar de kerk!

Cahier 28

Auteur: J.R. Visser
Jaar: 1995
Aantal blz.: 68
ISBN nr: 9050460259

* UITVERKOCHT *

 

Als schrijver van dit cahier maakte hij het zich niet gemakkelijk toen hij hieraan de titel gaf: TIJN, NAAR DE KERK!' Want dan daag je jezelf uit om waar te maken dat de kerkgang een feestgang is. En dan niet alleen een feestgang alleen voor een bepaalde categorie, bijvoorbeeld de ouderen onder ons. Nee, zegt ds. Visser, iedereen die naar de kerk gaat moet dat beamen: Fijn, naar de kerk!

Lees meer...

Verkondig het Woord

Cahier 60

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 2004
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9050460577
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Bijdragen over prediking, de predikant en de hoorder

Dit cahier bevat een bewerking van artikelen die dr. Hendriks eerder schreef in het weekblad De Reformatie en Nader Bekeken. In dit cahier gaat de auteur meer dan eens in discussie met wat door de Vakgroep Praktische Theologie van de Theologische Universiteit (Broederweg) te Kampen en in de dissertatie van J.R. Douma, in 2000 verdedigd aan deze universiteit, naar voren is gebracht. 

Lees meer...

Jong maar wakker

Cahier 57

Auteur: J. Wiskerke-van Dooren
Jaar: 2004
Aantal blz.: ???
ISBN nr: 9050460???

* UITVERKOCHT *

 

De Catechismus voor kinderen

De schrijfster van deze ‘Catechismus voor kinderen’ was de vrouw van de reeds in 1968 overleden dominee J.R. Wiskerke.
Vanaf haar jonge jeugd wilde ze altijd al ‘schooljuf’ worden. Die wens ging in vervulling. Heel wat jaren heeft ze voor de klas gestaan. Ze voelde zich sterk bij ‘haar’ kinderen betrokken en zag het daarom ook als haar taak die kinderen verder te helpen op de weg naar de Here. 

Lees meer...

De zondag

Cahier 30

Auteurs: Ds. H.J. Room, drs. P.L. Voorberg
Jaar: 1995
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460275

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

H.J. Room werd in 1954 geboren te Kampen waar hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht. Na een opleiding aan de Gereformeerde Pedagogische Academie in Amersfoort volgde de studie aan de Theologische Universiteit in zijn geboorteplaats. In de pastorie specialiseerde hij zich gedurende enkele jaren, o.a. aan de Rijksuniversiteit te Leiden, verder in de semitische talen. Begin 1985 werd hij predikant van de gemeente te Alphen a/d Rijn. Sinds 1990 is hij werkzaam in Harderwijk.

P.L. Voorberg. geboren in 1954, is predikant van de Gereformeerde kerk te Emmeloord. Na MULO-B en HBS-B slaagde hij in 1980 voor het doctoraal examen theologie an de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg 15). In 1981 deed hij intree in zijn eerste gemeente (Waardhuizen, Noord-Brabant). In 1987 verwisselde hij het Brabantse voor de gereformeerde kerk te Rouveen. Sinds 1994 is zij standplaats Emmeloord.
Ds. Voorberg was jarenlang medewerker en redacteur van het Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, en het gelijknamige blad voor de provincies in midden-Nederlan

Kerk en confessie

Cahier 29

Auteur: Dr. W.G. de Vries
Jaar: 1995
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460267

* UITVERKOCHT *

 

Nog steeds blijft de kerkelijke verdeeldheid ons bezig houden. Met name is dit aan de orde bij hen die tot de 'gereformeerde gezindte' behoren. Dat zijn allen die de gereformeerde belijdenis willen aanvaarden. Ze zijn over meer dan één kerk verspreid.

Lees meer...

De Kerk

Cahier 27

Auteur: Dr. W.G. de Vries, prof. J. Kamphuis, ds. J.W. van der Jagt
Jaar: 1995
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460240

* UITVERKOCHT *

 

Kort commentaar op de artikelen 27 - 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

De kerk, pijler en fundament van de waarheid!
'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is." (Ef. 2:19/20)
Tegelijk de meest omstreden zaak aller tijden. Object bij uitstek van Satans woeden en onderwerp van discussie en dwaling als het gaat om de menselijke vertolking van wat de Schrift ons in deze zegt.

Lees meer...

Schriftonderzoek en levenstaak

Cahier 26

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460232

* UITVERKOCHT *

 

Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking

Het belang van bijbelstudie is onder christenen onomstreden. Dit cahier informeert de geïnteresseerde lezer over het fenomeen van de gereformeerde jeugdvereniging.
Dankbaarheid sluit voortgaande bezinning op vorm en opzet niet uit. De laatste jaren vindt die bezinning in toenemende mate plaats binnen het gereformeerde jeugdwerk. Dit cahier levert een bijdrage vanuit een historische invalshoek.

Lees meer...

Portret van de Reformatie

Cahier 25

Auteur: Huib Noordzij
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460224

* UITVERKOCHT *

 

De schrijver heeft met dit cahier niet de pretentie een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk onderzoek terzake van de kerkreformatie in ons land.
Hij bedoelt wèl te laten zien dat die reformatie niet beperkt mag blijven tot een algemene (min of meer vrijzinnige) gemeenschap. Zij heeft door te stoten tot een Gods Woord belijdende gemeenschap, waarin de gereformeerde kerkregering gestalte heeft te krijgen. Dat opbouw en organisatie daarin elementaire begrippen zijn laat zich verstaan.

Lees meer...

Uit de diepten

Cahier 24

Auteur: Prof.drs. D. Deddens
Jaar: 1994
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460216

* UITVERKOCHT *

 

Verslagen van de Vrijmakingsvergadering
en daarmee verbonden samenkomsten in augustus 1944

Met dit laatste boek houdt de nu gepresenteerde uitgave verband. Op 11 augustus 1944 werd in Den Haag de 'Vrijmakingsvergadering' gehouden. Op 4 augustus 1944 was er een vergadering te Voorburg, waar tot de samenkomst in Den Haag besloten werd. En na de 11e volgdenin dezelfde maand, nog meer bijeenkomsten waarin Prof. dr. K. Schilder eveneens sprak. 

Lees meer...

Confessie of champagne

Cahier 23

Auteur: Drs. B.P. Hagens
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460208

* UITVERKOCHT *

 

Over confessionele politiek

Dit cahier over confessionele politiek werd geschreven vanuit de zorg dat een groter wordende afstand tussen kerk en politieke partij op termijn schadelijk is voor de politieke boodschap.
Hoofdstuk l wil laten zien dat de gereformeerde confessie, met name de Nederlandse Geloofsbelijdenis, geen vreemde eend in de politieke bijt is, maar van meet af aan bedoeld was als document met een boodschap ook voor de overheid en richtinggevend voor haar taak ten dienste van het Koninkrijk van Jezus Christus. 

Lees meer...

Over het GPV en het GSEV

Cahier 22

Auteur: J. van der Jagt
Jaar: 1993
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460194

* UITVERKOCHT *

 

J. van der Jagt (1924), architect te Arnhem, volgde het Hoger Technisch Onderwijs te Rotterdam en studeerde in Amsterdam af in de architectuur aan de Academie van Bouwkunst. Voordat hij zich als particulier architect vestigde was hij achtereenvolgens stadsarchitect te Enschede en Arnhem. Van 1966-1976 was hij penningmeester en van 1976-1984 voorzitter van het GPV en van 1970-1982 curator van het wetenschappelijk bureau van de Groen van Prinstererstichting. Van 1974-1977 was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland en van 1977-1991, met een kleine onderbreking, lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal.

Lees meer...

Kerk en zending in de twintigste eeuw

Cahier 21

Auteur: Dr. P. van Gurp
Jaar: 1993
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460186

* UITVERKOCHT *

 

Van evangelieprediking tot revolutiedienst

Van deze dissertatie is dit cahier een samenvatting en de auteur bedoelt met een populaire weergave vooral de jeugd te bereiken.
Het is van grote betekenis dat zij weten wat zending behoort te zijn, zoals de Here Jezus dat aan zijn discipelen en ook aan ons opgedragen heeft. Van die door Hem geboden oproep tot bekering is tegenwoordig weinig meer over. Zending is steeds meer in het teken komen te staan van maatschappij-vernieuwing en revolutie.

Lees meer...

Welke kerk ging stuk?

Cahier 20

Auteur: Dr. W.G. de Vries
Jaar: 1993
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460178/p>

* UITVERKOCHT *

 

Nogmaals de Vrijmaking in het vuur

In 1990 verscheen van de hand van dr. W.G. de Vries te Zwolle een Cahier in deze reeks met de titel 'De Vrijmaking in het vuur'.
Daarin beschreef hij het ontstaan de Nederlands Gereformeerde Kerken.
In 1992 verscheen van de hand van de Nederlands Gereformeerde predikanten G. van den Brink en H.J. van der Kwast een boek onder de titel "Een kerk ging stuk', dat onder meer een antwoord wil geven op eerstgenoemde brochure. Een antwoord dat heel persoonlijk gekleurd is en dat een impressie geeft van de wijze waarop de scheuring in de jaren 1967 - 1974 van deze zijde is beleefd.

Lees meer...

Die twee ... één vlees

Cahier 16

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1991
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9060479556

* UITVERKOCHT *

 

DIE TWEE... ÉÉN VLEES

De laatste decennia voltrokken zich ingrijpende ontwikkelingen met betrekking tot het huwelijk. Alternatieve samenlevingsvormen worden op grote schaal geaccepteerd. Het aantal echtscheidingen stijgt onrustbarend. Huwelijk en gezin lijken voor veel mensen geen betekenis meer te hebben.

Lees meer...

Tempeldienst

Cahier 18

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1992
Aantal blz.: 102
ISBN nr: 9060479696

* UITVERKOCHT *

 

Over sexualiteit en verkering

De titel van dit nieuwe cahier herinnert aan wat Paulus in l Ko-rinte 6 schrijft over het lichaam van de christenen.
Dat lichaam is van de Here. En daarom voor de Here. Het is 'een tempel van de Heilige Geest'. Je kunt er niet mee doen wat je maar wilt. 'Verheerlijkt dan God met uw lichaam'. 

Lees meer...

1892 - Wat, wie en wat nu?

Cahier 19

Auteur: H.J.J. Feenstra, J. Kamphuis en J. Kok
Jaar: 1992
Aantal blz.: 78
ISBN nr: 9060479750

* UITVERKOCHT *

 

Wat, wie en wat nu?

De inhoud wordt bepaald door de kerkelijke vereniging van 1892. Honderd jaar later schenkt dit cahier daaraan aandacht.
Wat was de gang van zaken?
Hoe ging het allemaal? De feiten worden in het kort op een rijtje gezet en verteld door ds. J. Kok. 

Lees meer...

Geholpen en getroost

Cahier 17

Auteur: E.L. van 't Foort
Jaar: 1992
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9060479645

* UITVERKOCHT *

 

Ambtelijke zorg aan motorisch gehandicapten en hun omgeving

Het schilderij 'De kreupelen' van Pieter Bruegel de Oude laat ons vijf misvormde mensen zien, die na afloop van een gesprek uit elkaar lijken te gaan. Het lukte Bruegel om meesterschap te combineren met een scherp, soms wat bitter inzicht in de nietigheid en de hulpeloosheid van de mens en de tragiek van het leven. Bruegels gestalten zijn daarom tegelijk typeringen van de mens in het algemeen. 

Lees meer...

Wees wijs met de wijsheid!

Cahier 11

Auteur: H.J.J. Feenstra
Jaar: 1989
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460097

* UITVERKOCHT *

 

Wees wijs met de wijsheid!

Wees wijs met de wijsheid!
"Wijsheid kun je leren.
Daar kun je je in oefenen.
Daar kun je in groeien.' 

Lees meer...

De vrijmaking in het vuur

Cahier 12

Auteur: W.G. de Vries
Jaar: 1990
Aantal blz.: 124
ISBN nr: 9050460127

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

Het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken in de jaren zestig

De Vrijmaking in het vuur

De jaren zestig waren voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) zeer bewogen jaren vanwege de kerkstrijd die voorafging aan het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Het uiteengaan van broeders en zusters, die zich na de vrijmaking van 1944 als het ware 'verenigen' mochten, bracht veel verdriet en strijd met zich mee in kerkelijk en persoonlijk opzicht. 

Lees meer...

K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist

Cahier 13

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1990
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9050460143

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

De strijd van prof. K. Scilder (1890-1952) tegen het nationaal-socialisme (fascisme) en de Nationaal Socialistische Beweging (NSB)

K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist

Prof. dr. K. Schilder, hoogleraar aan de Theol. Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1934-1952) is bekend om zijn strijd tegen het nationaal-socialisme en de NSB.
Deze strijd kostte hem onder de Duitse bezetting maandenlange gevangenisstraf, terwijl hij van 1942 tot 1944 als onderduiker moest leven. Prof. Kamphuis schetst de gang van deze strijd. Hij schenkt vooral aandacht aan Schilders invloed op de besluiten van de synode van Amsterdam 1936 en aan Schilders verzetsartikelen in de zomer van 1940. 

Lees meer...

Volwassenheid in leer en leven

Cahier 14

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1991
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460151

* UITVERKOCHT *

 

 

Volwassenheid in leer en leven

Mondigheid lijkt in onze tijd wel een deur te zijn die wagenwijd openstaat naar een ruimte waar de mens alles kan zeggen en zich niets hoeft laten gezeggen. Dat geldt niet alleen voor de maatschappij, maar vaak ook in de kerk. Ook daar wordt mondigheid veelal gezien als een teken van volwassenheid.
Ds. Niemeijer beziet 'mondigheid' vanuit de Schrift en dan komt er heel wat beters uit naar voren dan 'recht op een eigen mening'.

Lees meer...

K. Schilder - Christus en cultuur

Cahier 15

Auteur: P. van Gurp
Jaar: 1991
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9060479505

* UITVERKOCHT *

 

K. Schilder - Christus en cultuur

Het boek van K. Schilder Christus en Cultuur is maar klein van omvang - toch is het één van Schilders belangrijkste werken geworden. In dit boek stoot men door tot in het hart van de theologie van Schilder, hier wordt zichtbaar wat hij met zijn theologie op het oog had.
Wie naar de weg vraagt in het leven van vandaag, kan aan dit boek niet voorbij gaan. 

Lees meer...

Liturgie

Cahier 59

Auteur: H. Walinga
Jaar: 2003
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460569

* UITVERKOCHT *

 

Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week

Liturgie… daarover is het laatste woord nog niet gesproken.
Gelukkig ook maar, want liturgie is een levend deel van het kerkelijk leven. Levend, omdat de vormen van de zondagse erediensten in allerlei opzichten voorbeelden zijn voor het dagelijks leven van Gods kinderen. 

Lees meer...

Gegrepen en gedreven

Cahier 58

Auteur: G.J. van Middelkoop
Jaar: 2003
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460569

* UITVERKOCHT *

 

Gereformeerd van gisteren naar morgen

Wat betekent het eigenlijk dat we gereformeerd zijn en waarom zouden we dat blijven?
Dat is, heel kort geformuleerd, de vraag waarop dit boekje antwoord wil geven. Gereformeerd betekent dat je in je geloven je laat bepalen door de boodschap van de Bijbel, zoals de gereformeerde belijdenissen van de kerk die hebben weergegeven.

De vrijgemaakte Gereformeerde Kerken zien in deze belijdenissen een weergave van het geloof van de christelijke kerk van alle tijden, waarin de leer van de Bijbel naar haar inhoud en strekking zuiver tot haar recht komt.

Lees meer...

Er zit meer achter dan je denkt

Cahier 56

Auteur: G.J. Schutte
Jaar: 2002
Aantal blz.: 102
ISBN nr: 9050460534

* UITVERKOCHT *

 

Enkele achtergronden van hedendaags politiek denken

G.J. Schutte (1939) is geboren in Nieuwpoort (ZH). Nadat hij gedurende 25 jaar bij verschillende gemeenten had gewerkt werd, hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond. Als lid van een kleine fractie voerde hij het woord tijdens ruim 2200 plenaire debatten over de meest uiteenlopende politieke onderwerpen.

Lees meer...

In de voetsporen van de gereformeerde kerken in de diaspora

Cahier 55

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 2002
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460526

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

In 1994 nam het Nederlands Dagblad in verband met zijn vijftigjarig bestaan het initiatief voor een Luther- en Wittenbergreis. Dit initiatief sloeg aan, waardoor er in de volgende jaren tot en met het jaar 1999 een reeks van reizen is gekomen 'In de voetsporen van ...', waarvan prof. Kamphuis 'inhoudelijk' reisleider was.
In 1997 was het thema 'De gereformeerde kerken in de diaspora': Guido de Brès en de Nederlandse geloofsbelijdenis, de kruisgemeenten in de zuidelijke Nederlanden en de vluchtelingenkerken in Engeland. Twee reizen werden rond dit thema georganiseerd, waarbij prof. Kamphuis een aantal lezingen verzorgde.

Lees meer...

Islam in het kort

Cahier 54

Auteur: Drs. L.W. de Graaff
Jaar: 2002
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460518

* UITVERKOCHT *

 

Enkele actuele thema's uit de wereld van de islam

Dit cahier is bedoeld als een korte introductie in de wereld van de islam. De auteur heeft zich overigens niet beperkt tot een beschrijving van de verschillende thema's, maar geeft ook zijn beoordeling. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat de gereformeerde leer een antwoord geeft op de geestelijke uitdaging waarvoor de islam plaatst.

Lees meer...

Bewaard en voortgegaan

Cahier 53

Auteur: Ds. P. Niemeijer
Jaar: 2002
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 905046050x

* UITVERKOCHT *

 

'1926' en 'jaren zestig': om de helderheid van de Schrift en de binding aan de belijdenis

Sprekende slang en ware kerk: vormen die niet het handelsmerk van de 'vrijgemaakten'?
En zijn starheid en hardvochtigheid niet hun huisstijl? Zijn 1926 en de jaren 60 geen stoorzenders in de contacten tussen gereformeerden en christelijke gereformeerden? Dit cahier beschrijft waar het in de kerkelijke behandeling van de kwestie-Geelker-ken in 1926 om ging: niet om een 'schriftbeschouwing' of om 'de letterlijk-historische exegese van Genesis 2 en 3', maar om het vasthouden aan de helderheid van de Schrift. 

Lees meer...

Bevrijd en teruggekeerd

Cahier 52

Auteur: Ds. P. Niemeijer
Jaar: 2001
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9050460496

* UITVERKOCHT *

 

'Doleantie en Vrijmaking: ootmoed en ernst>

In contacten tussen kerken blijken vaak stereotiepen en karikaturen een storende rol te spelen. Dit boekje probeert er een aantal van te doorbreken.
Allereerst komt de Doleantie van 1886 aan de orde. De voormannen daarvan hebben de naam dat ze activistisch en zelfverzekerd waren en werkten via een uitgekiende strategie. Dit verwijt wordt onder de loep genomen. Ook wordt nagegaan hoe de dolerenden zelf over deze verwijten gedacht hebben. De schrijver biedt een verrassende inkijk in hun spiritualiteit. 

Lees meer...

Gods gevangene

Cahier 51

Auteur: H. Veldman
Jaar: 2001
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460488

* UITVERKOCHT *

 

Karel V en de kerkhervorming

Dit boekje geeft een beeld van het optreden van keizer Karel V - geboren te Gent in 1500 - in de godsdienstige crisis van de 16de eeuw. Hoe keek deze Habsburgse vorst aan tegen de door Maarten Luther ingezette reformatie? Wat was het godsdienstige ideaal van de keizer?
Waarom trad hij de ene keer met veel diplomatie tegen de kerkhervorming op en op andere momenten met wapengeweld? En voorts: Hoe stonden de Duitse vorsten tegenover het politiek-religieuze streven van de keizer? En hoe hebben andere Europese grootheden de keizer vaak belemmerd in zijn streven naar godsdienstige eenheid? Kan men in dit alles ook iets opmerken van Gods hand in de geschiedenis.

Lees meer...

Spreuken

Cahier 50

Auteur: H.M. Ohmann
Jaar: 2001
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 905046047x

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Boek van de Bijbel. Spiegel van de werkelijkheid.

Doel van deze uitgave is het boek Spreuken te bezien in verband met de tijd van ontstaan, als een aparte fase die het volk Israël moet leiden van de Mozaïsche wetgeving naar de openbaring van Christus in het Nieuwe Testament. Het bijbelboek Spreuken vaak gezien als een verzameling losse, onsamenhangende uitspraken, vindt zijn eenheid in de werkelijkheid van die dagen, en komt niet als de Wet met geboden, maar toont ons het leven zoals het door mensen (rechtvaardigen en goddelozen) geleid wordt en verbindt daaraan zijn opmerkelijke commentaar.

Lees meer...

In de voetsporen van de Hugenoten

Cahier 49

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 2001
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460461

* UITVERKOCHT *

 

In 1994 nam het Nederlands Dagblad in verband met zijn vijftigjarig bestaan het initiatief voor een Luther en Wittenbergreis. Dat initiatief sloeg aan, waardoor er in de volgende jaren tot en met het jaar 1999 een reeks van reizen is gekomen 'In de voetsporen van ...'. 

Lees meer...

Heilig is Zijn naam

Cahier 48

Auteur: Prof.dr. H.G.L. Peels
Jaar: 2000
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460453

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Onze godsbeelden en de God van de bijbel

Dr. H.G.L. Peels (1956) is hoogleraar in de oudtestamentische vakken, bijbels Hebreeuws en bijbelse oudheidkunde aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn.
Hij studeerde theologie in Apeldoorn en Akkadisch aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Lees meer...

Nicodemieten vroeger en nu

Cahier 47

Auteur: Drs. G. van Rongen
Jaar: 2000
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460445

* UITVERKOCHT *

 

De actualiteit van Artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Gerardus van Rongen werd op 16 mei 1918 te Rotterdam-Delfshaven geboren.

Lees meer...

In de voetsporen van Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn

Cahier 46

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 2000
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9050460437

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

In 1994 nam het Nederlands Dagblad in verband met zijn vijftigjarig bestaan het initiatief voor een Luther en Wittenbergreis.
Dat initiatief sloeg aan, waardoor er in de volgende jaren tot en met het jaar 1999 een reeks van reizen is gekomen 'In de voetsporen van ...'.
In respectievelijk 1995 en 1996 waren de thema's 'In de voetsporen van Johannes Calvijn' (Straatsburg/Genève) en 'In de voetsporen van Huldrych Zwingli' (Zurich).
Van elk van deze thema's werden twee reizen georganiseerd, waarbij de hoogleraren J. Kamphuis en dr. W. van 't Spijker elk twee reizen als 'inhoudelijke' reisleiders verzorgden.

Lees meer...

Een kostbaar bezit

Cahier 45

Auteur: Drs. H. van Leeuwen
Jaar: 2000
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460429

* UITVERKOCHT *

 

Over de waarde en het belang van meer dan 50 jaar gereformeerd onderwijs

Dit cahier gaat over de gereformeerde scholen. In deze scholen hebben we een kostbaar instrument ontvangen om onze kinderen het onderwijs te geven dat ze waard zijn.
Voor die rijkdom moet je wel oog hebben en ook houden. De waarde van die 'eigen school' mag blijken uit de ontstaansgeschiedenis en uit het huidige functioneren. Dan zal men ook een kritische benadering niet uit de weg moeten gaan. In deze brochure staat voorop het zorgvuldig omgaan met Gods goede gaven en het gebruiken van de vele mogelijkheden die we hebben ontvangen om onderwijs en opvoeding goed vorm te geven.

Lees meer...

Op weg naar het licht

Cahier 44

Auteur: Dr. Frank van der Pol
Jaar: 1999
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460410

* UITVERKOCHT *

 

Melanchthon, wegwijzer voor het leven met God

Melanchthon leefde in de vroege reformatietijd.
Hij was kind van zijn tijd. Maar veel van wat hij schreef, is verrassend actueel.
Belangrijke thema's die aan de orde komen zijn:
samenwerking met anderen, ondanks onderlinge verschillen; 

Lees meer...

Naar een Reformatorisch Politiek Verbond?

Cahier 43

Auteurs: J.W. van der Jagt, B.P. Hagens, M. Flipse, M. Jonker, A. Karssenberg, J. van der Jagt
Jaar: 1999
Aantal blz.: 124
ISBN nr: 9050460402

* UITVERKOCHT *

 

In 1998 bestond het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) vijftig jaar.
In datzelfde jaar verscheen een rapport van de hand van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het GPV en van de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) met het voorstel te komen tot een snelle politieke integratie tussen het GPV en de RPF, 'als voorbereiding op een daaruit volgende organisatorische integratie op termijn'.

Lees meer...

Mozes en Aäron

Cahier 42

Auteur: Huib van Leeuwen
Jaar: 1999
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460399

* UITVERKOCHT *

 

Over de kerk in de Gouden Eeuw

Dit cahier geeft een overzicht van de kerkgeschiedenis tijdens de zeventiende eeuw, ook wel bekend als de Gouden Eeuw. De gereformeerde kerk was toen de 'publieke' kerk van de Republiek der Zeven Provinciën. De keerzijde van deze 'bevoorrechte' positie was de voortdurende bemoeienis van de overheid in kerkelijke aangelegenheden. De zelfstandigheid van de kerken en het kerkverband kwam daardoor in gevaar.

Lees meer...

In Gods Arena

Cahier 41

Auteur: Ds. D. Grutter
Jaar: 1998
Aantal blz.: 68
ISBN nr: 9050460380

* UITVERKOCHT *

 

Bijbelstudies over Hebreeën 11

In de geestelijke strijd die gelovigen hebben te voeren is Hebreeën 11 een van de meest bemoedigende en vertroostende hoofdstukken van de Bijbel. Daarin worden ons gelovigen getekend, die uit zichzelf zwak waren, maar krachten ontvingen door het geloof. Geen helden maar getuigen, die spreken van Gods trouw aan zijn beloften.
Zij hebben Gods hulp in hun leven ervaren. Ook degenen aan wie de brief was gericht hadden het moeilijk in hun leven. De briefschrijver wil hen bemoedigen in hun strijd.

Lees meer...

Tot versterking van ons geloof

Cahier 39

Auteur: Ds. L.E. Leeftink
Jaar: 1998
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460364

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

Ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

'O ja, morgen is het Avondmaal'

In onze kerken is het een goed gebruik, om de zondag vóór het Avondmaal een voorbereidingspreek te houden. Maar het overkomt ons regelmatig, dat we er pas op zaterdavond weer aan denken, dat het morgen Avondmaal is,
Het is in elk geval mijn ervaring, dat het best moeilijk is om ons op de juiste manier voor te bereiden op de viering van het Avondmaal,

Lees meer...

Cursus bij kaarslicht 2

Cahier 38

Auteur: Prof. drs. D. Deddens
Jaar: 1998
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460356

* UITVERKOCHT *

 

Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter Deel 2

In de donkere oorlogswinter van 1944/45 verbleef prof. dr. K. Schilder noodgedwongen zeven maanden in Groningen. Enkele weken na de vrijmaking in Groningen op 27 december begon Schilder op verzoek van de kerkenraad aan een cursus voor kerkenraadsleden en andere belangstellenden. In die cursus behandelde hij een hele reeks actuele dogmatische onderwerpen. Op 18 donderdagavonden sprak hij achtereenvolgens over:

Lees meer...

Gods huis - open huis

Cahier 37

Auteur: Ds. H. Drost
Jaar: 1997
Aantal blz.: 76
ISBN nr: 9050460348

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

Van harte gereformeerd en missionair

Geachte lezer,

Gereformeerd en missionair is geen vanzelfsprekende combinatie. Misschien alleen in het buitenland, waar gereformeerde zendelingen werken in opdracht van de kerken. Maar in Nederland is het vaak één van beide. Of men noemt zich gereformeerd en maakt zich nauwelijks druk over evangelisatie. Of men wil missionair zijn en is meer remonstrant dan gereformeerd. 

Lees meer...

Cursus bij kaarslicht 1

Cahier 36

Auteur: Prof. drs. D. Deddens
Jaar: 1997
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 905046033x

* UITVERKOCHT *

 

Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter Deel 1

Na de Vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944 werd prof. dr. K. Schilder overladen met verzoeken om te komen spreken. Op weg naar een regionale vergadering op 5 september in Groningen bleef hij steken in Assen en moest in het Noorden blijven. Zeven maanden toerde hij op een damesfiets heel de provincie door en sprak overal waar men hem wilde hebben. 

Lees meer...

Alles in Christus

Cahier 35

Auteurs: J. Wesseling / E. Brink
Jaar: 1997
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 905046033x

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

De wissel om bij Watchman Nee?

Geen buitenlandse reis maakte naar zijn zeggen groter indruk op A. Kamsteeg dan die naar China. Met name de schriftelijke nalatenschap van Watchman Nee heeft hem diep geraakt. Sindsdien is hij een ijverig promotor van dit gedachtengoed. Het is de moeite waard om dit gedachtengoed aan een nader onderzoek te onderwerpen. Niet vanuit een traditie, die krampachtig de verschillen met anderen wil aanwijzen en zodoende ook bij deze chinese martelaar leerstellige ongerechtigheden opspoort. Maar vanuit het besef dat het Woord van God niet bij ons is begonnen. En de kerkgeschiedenis evenmin. Wie Watchman Nee leest samen met alle heiligen uit ons eigen, gereformeerde verleden, ontdekt dat we worden meegenomen naar een eeuwenoude wissel: die tussen gereformeerd en dopers. 

Lees meer...

Gereformeerd of protestants

Cahier 34

Auteur: Huib Noordzij
Jaar: 1997
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460313

* UITVERKOCHT *

 

De strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten

Dit cahier gaat over de tijd van de Dordtse synode in 1618/1619. Een periode waarin de waarde van de belijdenis en de waarde van kerkorde en kerkverband hevig onder vuur werden genomen. De lezer krijgt een overzicht van het verloop van deze kerkstrijd, ook via een rondgang door de Republiek der Zeven Provinciën. Zo krijgt u inzicht over hoe en in welke mate de verschillende gewesten te maken kregen met remonstranten en contra-remonstranten.

Lees meer...

Van God gezonden

Cahier 33

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 1996
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460305

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Over de ambten in Christus' kerk

Over de ambten in Christus' kerk vindt nog steeds discussie plaats. De oecumenische contacten, maatschappelijke ontwikkelingen, de voortgaande emancipatie van vrouwen, de invloed van de charismatische beweging en de voortschrijdende secularisatie hebben deze discussie gestimuleerd.
Ook in de kring van de Gereformeerde Kerken worden vragen rond de ambten gesteld. Gaan de drie ons zo bekende ambten terug op de Schrift? Wat is het gezag van het ambt? Is de bediening van de verzoening alleen de dienaren des Woord toevertrouwd? Is er plaats voor vrouwelijke diakenen? 

Lees meer...

De charismatische beweging en wij...

Cahier 32

Auteur: Prof. dr. J.W. Maris
Jaar: 1996
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9050460291

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

Dr. J.W. Maris (1941) is hoogleraar in de dogmatische vakken aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn.
Professor Maris studeerde in Apeldoorn, deed daar kandidaatsexamen. Het doktoraalexamen deed hij aan de Vrije Universiteit. Van 1967 tot 1975 was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Vlissingen. Daarna (1975-1993) diende hij de kerk van Hilversum Centrum. 

Lees meer...

Wie een oor heeft....

Cahier 31

Auteur: Ds. T. Dekker
Jaar: 1996
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460283

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

Ds. T. Dekker werd op 22 juni 1930 te Groningen geboren. Na zijn middelbare schoolopleiding op de H.B.S., ging hij studeren aan de Technische Hogeschool te Delft. Tijdens deze studie kwam hij tot het inzicht dat hij predikant wilde worden.
In 1953 werd hij, na eerst het staatsexamen afgelegd te hebben, ingeschreven aan de Theologische Hogeschool te Kampen, waar hij in 1964 slaagde voor het kandidaatsexamen.

Lees meer...

Lied tegen het licht

Cahier 40

Auteurs: J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra
Jaar: 1998
Aantal blz.: 136
ISBN nr: 9050460372

* UITVERKOCHT *

 

Handreiking bij het toetsen van gezangen

'Het kerklied' is alom flink in beweging. Her en der worden nieuwe bundels samengesteld. In sommige kerken zingt men daaruit, andere kerken doen aan deze vernieuwing niet mee, weer andere blijven bij de oude vertrouwde psalmen. Ook kerkleden reageren heel verschillend: de een juicht de nieuwe liederen toe, de ander is er bezorgd over. 

Lees meer...

De kerkorde, regel voor vrede in de kerk

Cahier 8

Auteur: H. Bouma
Jaar: 1988
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460089

* UITVERKOCHT *

 

DE KERKORDE, REGEL VOOR VREDE IN DE KERK

Vrede en orde zijn twee begrippen, die, bijbels gezien, zeer veel met elkaar te maken hebben. In dit cahier beoogt ds. Bouma aan te geven dat de regels van de kerkelijke samenleving, zoals die zijn beschreven in de kerkorde, niet maar dorre verordeningen zijn, maar actueel zijn en praktisch nut hebben. 

Lees meer...

De kerk, pijler of puinhoop

Cahier 9

Auteur: W.G. de Vries
Jaar: 1989
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460100

* UITVERKOCHT *

 

De kerk, pijler of puinhoop?

Over het grote aantal kerkgenootschappen in Nederland is menige zucht geslaakt. Deze 'ruime keus' lijkt ertoe te leiden, dat het doen van een keuze bij velen van weinig belang wordt geacht. 

Lees meer...

Met Calvijn in de impasse?

Cahier 10

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1989
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460119

* UITVERKOCHT *

 

MET CALVIJN IN DE IMPASSE?

Denkt Calvijn dat de belofte van het evangelie eigenlijk alleen de uitverkorenen geldt? En heeft Calvijn over de verkiezing gezwegen in de prediking? 

Lees meer...

Kruistocht tegen apartheid?

Cahier 7

Auteur: J.W. Meijer
Jaar: 1988
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460070

* UITVERKOCHT *

 

Gedachten over een christelijke standpuntbepaling

KRUISTOCHT TEGEN APARTHEID?

De hedendaagse bestrijders van de apartheid lijken een kruistocht daartegen te ondernemen. Dit politieke systeem wordt onder andere gezien als een ketterij tegen de huidige (bevrijdings)theologie. 

Lees meer...

Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?

Cahier 6

Auteur: W.G. de Vries
Jaar: 1987
Aantal blz.: 68
ISBN nr: 90504600602

* UITVERKOCHT *

 

Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?

Wat heeft praktische politiek nu met kerkkeuze te maken? In de strijd tegen voortgaande normloosheid moet men de handen toch wel ineenslaan, ook al is men het over de kerk niet eens? 
Twee vragen, die tussen vele andere een plaats hebben in de discussie, die al jaren lang, met name binnen het GPV, gaande is. 

Lees meer...

Nietzsche in Nederland

Cahier 5

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1987
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460046

* UITVERKOCHT *

 

Nietzsche in Nederland

Zijn de lezers van sommige boeken van, bij voorbeeld, Maarten 't Hart zich er wel van bewust, dat zij een boek in handen hebben dat doortrokken is van het "nihilisme"? Weten jongelui, die in hun literatuurlijst voor school H. Marsman of Menno ter Braak hebben opgenomen, dat ook zij een flinke dosis invloed van Friedrich Nietzsche, de prins van het nihilisme, ondergaan?

Lees meer...

Jeruzalem vandaag

Cahier 3

Auteur: ds. Tj. Boersma
Jaar: 1987
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460054

* UITVERKOCHT *

 

Jeruzalem vandaag

Tj. Boersma (1931) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Drachten-Zuid/Oost.
Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij aan het Christelijk Lyceum te Almelo. De opleiding tot bedienaar van het Woord aan de Theologische Hogeschool te Kampen.
Drogeham was de eerste gemeente waar hij zijn ambt bedienen mocht. Hij deed daar intrede op 13 oktober 1957 en bleef daar tot 1961. In dat jaar ging hij naar de gemeente van Urk. In 1975 volgde Zuidhorn en in 1979 de gemeente van Apeldoorn. Vanaf 1984 dient hij nu de gemeente van Drachten-Zuid/Oost.

Lees meer...

Was Abraham gereformeerd?

Cahier 4

Auteur: ds. H.J.J. Feenstra
Jaar: 1986
Aantal blz.: 62
ISBN nr: 9050460038

* UITVERKOCHT *

 

Was Abraham Gereformeerd?

De vraag of Abraham gereformeerd was, lijkt op het eerste gezicht volkomen theoretisch en ook onlogisch.
Toch stelt ds. Feenstra deze vraag niet aan de orde omdat hij een theoretische discussie wil voeren.
Vanuit deze vraag en nog andere, zoals "Was Calvijn een calvinist?" brengt de auteur de lezer tot een praktische manier van 'gereformeerd denken'.
Identiteitsvragen als "wie zijn we? waar staan we? hoe stellen we ons op?" komen in een vaak verrassend licht te staan, als daarbij de begrippen kernbesef, historisch besef, kerkbesef en normbesef worden gehanteerd, zoals ds. Feenstra doet in dit cahier.

Lees meer...

Wandelen met God

Cahier 2

Auteur: ds. J.J. Arnold
Jaar: 1986
Aantal blz.: 62
ISBN nr: 905046002X

* UITVERKOCHT *

 
Download HIER de PDF

 

Wandelen met God

J.J. Arnold (1916) is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort (West).
Hij volgde zijn gymnasiale opleiding aan het Christelijk Lyceum te Almelo en de opleiding tot bediening van het Evangelie aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Van 1943-1945 was hij hulpprediker-ouderling te Zuidhorn en daarna tot 1951 predikant te Vrouwenpolder. In deze twee gemeenten moest (en mocht) hij de strijd om de Vrijmaking meemaken.
Van 1951-1956 diende hij de Kerk te IJmuiden en vanaf 1956 tot aan zijn emeritaat (1981) de Kerk van Amersfoort (West).
Tijdens zijn 'Amersfoortse periode' werd hij voor een half jaar uitgezonden naar de kerk van Curaçao en was hij gedurende 10 jaren docent aan de Gereformeerde Scholengemeenschap te Amersfoort.
Na zijn emeritering heeft hij tot driemaal toe hulpdiensten verricht in Kaapstad en Pretoria.

Lees meer...

De Doleantie als kerkreformatie

Cahier 1

Auteur: ds. C.G. Bos
Jaar: 1986
Aantal blz.: 62
ISBN nr: 9050460011

* UITVERKOCHT *

 

De Doleantie als kerkreformatie

C.G. Bos werd geboren in 1909 te Spijk (Gron.), waar zijn vader predikant was. Zijn middelbare schoolopleiding kreeg hij aan het Willem Lodewijk gymnasium te Groningen en hij volgde aan de Theologische Hogeschool te Kampen de opleiding tot dienaar des Woords. Zijn eerste gemeente was Westeremden, waar hij intrede deed op 7 januari 1934. Vervolgens diende hij de kerken van Haarlemmermeer-O.Z., Uithuizermeeden, Noordoostpolder, Zwolle en Oostelijk-Flevoland.

Lees meer...

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost