Cahiers

Het verbond van Gods liefde

Cahier 69

Auteur: Ds. Clarence Stam
Jaar: 2006
Aantal blz.: 208
ISBN nr: 905046064x
Prijs: € 11,- 

 

Bestel  hier

 

Het cahier is eerder verschenen in het Engels en wel in Canada in het jaar 1999. Daarna is er een herdruk verschenen in 2001. De redactie werd geattendeerd op deze uitgave als waardevol voor de Nederlandstalige gereformeerden.
Het verbond van Gods liefde wil laten zien hoe het verbond als sleutelbegrip in de Bijbel, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, beschouwd mag worden. Het is een opvallende rode draad door heel de Schrift: in het Oude Testament gesloten en in het Nieuwe Testament voortgezet als het nieuwe verbond in zijn bloed door Christus. 

Het doel van dit cahier is om eerst de geschiedenis van het verbond te schetsen. Daarna worden de aard en de bedoeling van dit verbond uiteengezet. Dit alles staat in het licht van de rijkdom die God ons hierin geeft door Jezus Christus.
Een aantal belangrijke punten komt hierbij naar voren. Allereerst sloot God zijn verbond met de hele mensheid. Na de zondeval bleef Hij trouw aan wie hem vrezen. Daarnaast wordt in dit cahier sterk benadrukt dat het verbond geen contract is, maar een levende relatie.
In het verbond staan Gods beloften altijd voorop. Door het leven vanuit het verbond worden we ons ervan bewust dat alle eer alleen God toekomt. Uitgelegd wordt waarom het verbond een liefdesrelatie is en wat dat betekent voor de menselijke verantwoordelijkheid.

De Bijbel leert ons dat het verbond voortkomt uit Gods grote liefde. Zo was dat al bij het begin van de schepping, en de eeuwen door heeft Hij Zich aan het verbond gehouden door het geven van zijn enige Zoon, 'opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft'.

Het cahier handelt over het abc van het verbond. Omdat het verbond het hart van de evangelieprediking is, verdient het hernieuwde aandacht en grote waardering in onze tijd.

Dit cahier is ook heel geschikt als belijdenisgeschenk.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost