Nader Bekeken

De wortel van christelijk samenleven

NBdecember2008

januari 2005
jaargang 12, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
De wortel van christelijk samenleven
Christus leeft in mij, is die uitspraak van Paulus uit Galaten 2 een beschrijving van onze verbondenheid met Christus en van ons innerlijk leven? Nadat de context geschetst is van de situatie van de geadresseerden in Galatië, wordt duidelijk dat Paulus doorgaat op een conflict dat hij met Petrus had over de wet. We leven door het geloof in de Zoon van God. We worden niet meer geregeerd door de wet, maar mogen ons laten leiden door Christus, die ons in zijn kerk samenbindt.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Bemoedigende woorden
Het jaar 2005 is net begonnen en de wereld is nog onder de indruk van de ramp die in Azië gebeurde. Veel mensen leven in angst. Maar we mogen ons laten bemoedigen door het evangelie van Gods trouw!

Licht op de kandelaar
Gereformeerde en presbyteriaanse broeders hebben een verklaring opgesteld over het werk van de Heilige Geest, omdat ze constateerden dat er een toenemende charismatisering van het christelijke leven plaatsvindt.

Vrijmaking in studie
Eind 2004 promoveerde in Kampen dr. Th.J.S. van Staalduine. Zijn dissertatie gaat over de thematiek van de Vrijmaking van 1944 en met name over prof. G.M. den Hartogh. Aan dit thema is nog geen proefschrift gewijd, maar een promotie over de Vrijmaking aan de TU van de Verenigde Protestantse Kerk is op zich al bijzonder.

Thema:
A.N. Hendriks
Waarom een belijdenis?
In onze tijd vindt niet iedereen de belijdenis nog nodig. Of men vraagt om een meer eigentijdse verwoording van het geloof. In de belijdenisgeschriften hebben wij te maken met het amen van de kerk op het Woord van God. We hebben elkaar nodig om te belijden, en doen dat met de stem van de liefde tot God. De belijdenis heeft diverse functies en blijft als zodanig actueel.

Confessioneel, niet confessionalistisch
De belijdenis heeft haar eigen gezag, maar moet niet gelijkgesteld worden aan de Schrift. Als menselijk woord moet ze zich altijd verantwoorden tegenover Gods Woord. De confessie is de belijdenis van de kerk, daarom zijn kerkleden aan haar gebonden. Ambtsdragers moeten de leer van de kerk van harte zijn toegedaan en zetten daarom bij aanvaarding van hun ambt hun handtekening onder een ondertekeningsformulier.

Vragen bij beide Thema-artikelen voor bespreking in groepen

  1. Wat zegt u tegen hen die de belijdenis ‘als mensenwerk’ beschouwen en zeggen genoeg aan de Bijbel te hebben?
  2. Bespreek de stelling: ‘Een gelovende kerk is een sprekende kerk.’
  3. Erkent en herkent u de in het eerste artikel genoemde functies van de belijdenis als zodanig?
  4. De belijdenisgeschriften gelden als onderwijs in de christelijke leer. Wat vindt u: moet de jeugd van de kerk nog steeds vanuit de belijdenis onderwezen worden?
  5. Is het nodig dat de kerk een samenvatting van de leer heeft?
  6. Hoe ben je als ‘gewoon’ kerklid gebonden aan de belijdenis?
  7. Wat is het belang van een ondertekeningsformulier naast het door de bevestigde ambtsdrager al uitgesproken jawoord?
  8. Spreek erover hoe geloof en beleving samengaan bij het ‘geloven met het hart en belijden met de mond’.

Column:
R.Th. Pos
Koning Kind
Er lijkt tegenwoordig steeds meer tegen het kind opgezien te worden. Maar moet het kind niet juist gezag erkennen van wie boven hem gesteld zijn? Wat is dan de plaats van het kind in de kerk?

Rondblik:
A. van Leeuwen
Een opmerkelijke Amerikaans initiatief in 1941
Bij een bezoek aan de bibliotheek van het Westminster Seminary in Philadelphia bleek dat, getuige enkele brieven, in de tweede wereldoorlog pogingen zijn gedaan om met behulp van de universiteiten de profs. Schilder en Grosheide te laten emigreren naar Amerika.

Gemeentebreed:
H. Walinga
Geroepen tot het ambt?
Ambtsdragers zijn gaven van de Geest, al wordt dat niet altijd meer zo gezien. Ze zijn door God geroepen. Het gezag dat ze hebben, is door God gegeven. Dat komt tot uiting in hun leiding geven aan de gemeente, als onderherders. De gemeente mag zich laten leiden.

Korte boekbespreking:
H.J. Boiten
De Tien Geboden in de 17e eeuw
Prof. A.Th. van Deursen schreef een boeiend boek over het kerkelijk en maatschappelijk leven in de zeventiende eeuw en werkte aan de hand van een aantal catechismusverklaringen: Rust niet voordat gy ze van buiten kunt. De Tien Geboden in de 17e eeuw, uitg. De Groot Goudriaan.

Boek van de maand:
W.F. Wisselink
Het goed recht van gelovige Kelten
Prof. J. van Bruggen schreef in de serie Commentaar op het Nieuwe Testament het deel over Paulus’ brief aan de Galaten: Galaten. Het goed recht van gelovige Kelten (uitg. Kok, Kampen). In het boek komen o.a. twee kernproblemen onder de aandacht: de positie van de christenen uit de heidenen en de positie van de christenen uit de joden

Gedicht:
G. Slings
Erwtensoep, Ingmar Heytze.

Persrevue:
P.L. Storm
Welk fundamentalisme is het meest bedreigend?
In het chr. geref. Kerkblad voor het Noorden schreef P. van Dolderen i.v.m. moslimextremisme over de mentaliteit in ons land van: als ik het maar gezellig heb.

De tien geboden in de morgendienst
Ds. Jac. Ophoff schreef in de Gereformeerde kerkbode (Groningen-Fryslan-Drenthe) over de ontdekkende functie van de wet, en over de zin van de liturgische plaats in de morgendienst. Spoort de wet aan tot heiliger leven? Naar aanleiding daarvan een kort citaat van C. Trimp uit zijn boek Klank en weerklank.

Wees toch voorzichtig…
In Stimulans verscheen van de hand van A.C. Breen een column over de gevaren van roken en van te hard rijden.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer