Nader Bekeken

Van zaad tot oogst

NBdecember2008

januari 2006
jaargang 13, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Van zaad tot oogst
Hoe staat het in onze tijd met het koninkrijk van God? Heeft het christendom nog invloed? De Here Jezus vertelt in Marcus 4 een gelijkenis over zaaien en oogsten. Daarin vergelijkt Hij het rijk van God met een zaad dat gezaaid wordt en uiteindelijk uitgroeit tot rijp graan. Tegelijk spreekt Hij over de zaaier, en daarin over Zichzelf. Als de vrucht van zijn rijk rijp is, komt Hij oogsten.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Onwrikbaar
Ter bemoediging bij het begin van een nieuw jaar een meditatief moment over Psalm 93. De Here regeert. Wat er ook gebeurt, je kunt op Hem aan. En op zijn Woord. Vanuit dit geloofsvertrouwen wil de redactie van Nader Bekeken werken.

Behoudend?
In het Nederlands Dagblad is ons blad meermalen gekwalificeerd als ‘behoudend’. Deze term heeft vaak een negatieve bijklank tegenwoordig. Maar je kunt hem ook positief zien, zoals Paulus schrijft aan Timoteüs: bewaar wat je is toevertrouwd! Zo willen we zuinig zijn op de leer.

Geest en teerling
In Ede is in november een congres geweest over Geestesgaven. Daar ontbraken prof. dr. J.W. Marisen drs. C.J. Haak, na zich publiek te hebben afgemeld, omdat het congres al van vastliggende lijnen zou uitgaan. Daar is nauwelijks reactie op gekomen. En dat er een keerpunt is bereikt, blijkt uit wat over het congres is gepubliceerd.

Thema:
A.N. Hendriks
Uit de vruchten zekerheid?
Weet je dat de Geest van God in je woont? Deze vraag werd begin 2005 door ds. O. Bottenbley voorgelegd aan de deelnemers van de conferentie ‘Gods Geest werkt’. Daarop is door Hendriks gereageerd in het Nederlands Dagblad. Nu wordt verder uitgewerkt wat dat inhoudt: het herkennen van het werk van Gods Geest in ons leven.

Column:
G. Zomer
Voor stoelen en banken
Stel je toch voor dat de predikant eens een lege kerk zou aantreffen! Toch lijkt dat nog eens te kunnen gebeuren: de middagdienst is vaak slecht bezocht.

Rondblik:
Willem L. Meijer
De ‘Grote Moeder’ bij Chagall
Door vergelijking van (details van) enkele schilderwerken en een schilderij van Chagall wordt de visie van deze schilder op de mens en zijn herkomst uit de doeken gedaan.

H. van Leeuwen
Vijftig jaar vooruit
Een kijkje op wat gereformeerd onderwijs inhoudt, met eerst een historische terugblik. Van een leerkracht mag je verwachten dat hij professioneel is, maar ook dat hij zich realiseert dat hij functioneert als identificatiefiguur en als wegwijzer voor de leerlingen. Van het onderwijsprogramma van de school mag je ook wat verwachten. Er wordt gelukkig al jaren goed gereformeerd onderwijs gegeven op veel scholen, maar daar moet wel aan gewerkt blijven worden.

Gemeentebreed:
R.Th. Pos
Feestvierende jeugd
Muziek en zang hebben een invloed op je. God stelde vrolijkheid op prijs, als dat teken van dankbaarheid was, zo zie je bijvoorbeeld in het Oude Testament. Voor de jeugd van onze tijd is feestvieren onderdeel van hun leven. Is de relatie met een vorm van dankbaarheid dan nog te leggen? Laat onze vreugde in Christus zijn!

Korte boekbespreking:
A.N. Hendriks
De Lutherroos voor vandaag
Van de hand van ds. Egbert Brink verscheen bij Kok, Kampen een fraai (geschenk)boekje, Een witte roos voor christenen onderweg. Daarin wordt aan de hand van de onderdelen van de Lutherroos dat ‘logo’ van Luther uitgelegd en lijnen doorgetrokken naar ons geloofsleven.

Boek van de maand:
A. Baars
Praktische theologie of diaconiologie?
In zijn boek Meewerken met God geeft Kees de Ruijter (uitg. Kok, Kampen) als hoogleraar aan de TU Kampen verantwoording en onderbouwing van de naamsverandering van zijn vakgebied, de praktische theologie. Zijn pleidooi roept hier en daar kritische vragen op en loopt uit op de conclusie dat de naam diaconiologie toch de voorkeur verdient.

Gedicht:
Na de Elfstedentocht, Willem Wilmink. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Wet én evangelie
Een van de belangrijke discussies van het afgelopen jaar ging over de moeite die sommigen hebben met de wetslezing in de morgendienst. Ds. A. van der Sloot vraagt zich in de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Fryslân en Drenthe af of dit te maken heeft met een idealistische kijk op de gemeente. Zijn twee artikelen dragen de titel: ‘Kerkgroei vraagt om prediking van wet en evangelie.’

Bijbelgebruik in het gesprek over homoseksualiteit
Ook was er in 2005 veel aandacht voor de vraag of voor een christen een homoseksuele relatie mogelijk is. In Opbouw heeft dr. A. van der Dussen een brede bespreking gegeven van het inmiddels teruggenomen boekje van dr. B. Loonstra. Daar wordt door ds. M. Janssens op gereageerd, en op diens bijbelgebruik valt wel wat aan te merken.

De charismatische golf en de Reformatie
Over de charismatische vernieuwing die gereformeerde kerken nodig zou hebben, is het laatste woord nog niet gesproken. Dr. C.A. van der Sluijs laat in het Reformatorisch Dagblad zien dat de reformatoren in hun tijd bepaald geen blinde vlek hadden voor het werk van de Geest. In CV/Koers reageert hij op een hem voorgelegde stelling over vervulling met de Geest.

Geloof en politiek
CU-fractievoorzitter André Rouvoet publiceerde in Centraal Weekblad een bewerking van de speech die hij hield bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. Onder de titel ‘God in de Nederlandse politiek’ stelt hij het Verlichtingsgeloof aan de kaak.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer