Nader Bekeken

Onmisbare Geestesgaven

NBdecember2008

februari 2006
jaargang 13, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Onmisbare Geestesgaven
Het gaat tegenwoordig vaak over de Geest en zijn bijzondere gaven. De Geest geeft ons deel aan Christus en al zijn weldaden. Daarbij is het goed te onderscheiden wat onmisbaar is voor iedere gelovige, en wat alleen in bijzondere omstandigheden niet gemist kan worden.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Bereiken we elkaar nog? Antwoord aan ds. B. Luiten
In enkele recente nummers van De Reformatie ging ds. B. Luiten toch maar eens op de polemische toer. Onder andere over enkele zaken die in ons blad aan de orde kwamen t.a.v. de verschillen gereformeerd en charismatisch. Hij deed dat om de lijnen naar het gesprek open te houden. Enkele zaken moeten echter rechtgezet worden, en de vraag wordt gesteld of ds. Luiten de zorg wel herkent die regelmatig m.n. in de Kroniek geuit wordt.

Thema:
A.N. Hendriks
Zonden aan elkaar belijden?
In oktober hield ds. Henk Bondt in een artikel in het ND een vurig pleidooi om in de gemeente elkaar de zonden te belijden, naar ‘de regel’ van Jakobus 5:16. Na een historisch overzichtje over de biecht en hoe de reformatoren daarover oordeelden, volgt in dit artikel een uitleg van het genoemde schriftgedeelte vanuit de context. Niet het belijden van zonden aan elkaar zal omkeer brengen, maar het klein worden voor de Here.

Column:
R.Th. Pos
Individualisme of gemeenschap?
In onze tijd zie je veel individualisme, in soms zelfs heftige reacties. Hoe is dat in de kerk, waar we toch spreken van de gemeenschap der heiligen?

Rondblik:
J. Veenstra
Sprekende stenen
Soms staat in de schoolmuur een gevelsteen met daarin een bijbeltekst. Daarop voortbordurend gaat het artikel over het klimaat in de school en in het gezin, en over geloofsopvoeding. Het is belangrijk dat kinderen al jong leren begrijpen dat de ‘vreze des Heren’ je basishouding moet zijn in heel je leven, bij alles wat je doet.

A.N. Hendriks
Pleidooi van dr. Jan Veenhof
Van dr. Jan Veenhof, in Zwitserland woonachtig theoloog, is een bundel verschenen met verzamelde artikelen, Vrij gereformeerd. Verzamelde artikelen (uitg. Kok Kampen). Veenhof is deskundige op het gebied van de charismatische beweging. Hij toont aan dat pleidooien voor een charismatisch ‘meer van de Geest’ voor grote theologische en pastorale vragen stelt.

Gemeentebreed:
A.N. Hendriks
Bidden in de kerkenraadskamer?
Het is een goede zaak dat de ouderlingen in de consistorie voor het begin van de (morgen)dienst bidden voor de voorganger, voor de verkondiging van het Woord, voor de gemeente en voor allen die in de dienst een taak hebben. Net zoals het goed is na de (middag)dienst te danken. Historisch is niet duidelijk aan te tonen waar dit gebruik vandaan komt, dat sinds de jaren zeventig in veel kerken is ingevoerd.

Boek van de maand:
P.L. Storm
Holwerda herdacht
In de ADChartasreeks verscheen onder redactie van dr. G. Harinck een herdenkingsbundel over de oudtestamenticus Holwerda, die jong overleed en nog geen zeven jaar hoogleraar te Kampen was, maar wiens werk nog aandacht verdient: Holwerda herdacht. Bijdragen over leven en werk van Benne Holwerda (1909-1952), uitgegeven bij De Vuurbaak, Barneveld.

Gedicht:
Heer, morgen is er weer avondmaal, Geert Boogaard. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Zijn de psalmen ‘te’ oudtestamentisch voor ons?
In Eredienst toont ds. G. van Rongen het belang aan van het zingen van psalmen, door te laten zien waarom die oudtestamentische liederen prioriteit verdienen in onze kerkdiensten.

De werfkracht van een heilige kerk
In Opbouw vraagt drs. H. de Jong er aandacht voor dat het in Handelingen 5 over meer gaat dan over groei alleen.

Het wonen van de Geest
Ds. W. Wierenga schrijft in de Kerkbode voor Groningen etc. over de belofte van de inwoning van de Heilige Geest.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer