Nader Bekeken

Pinksteren in Handelingen

NBdecember2008

april 2006
jaargang 13, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H.J.C.C.J. Wilschut
Pinksteren in Handelingen
Is Pinksteren een eenmalig heilsfeit? Of is ‘de doop met de Heilige Geest’ met de bijbehorende pinkstertekenen een blijvend verschijnsel? Vanuit het boek Handelingen zijn daarover conclusies te trekken.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Blij in de kerk
In november is in Garderen een conferentie gehouden over de situatie waarin onze kerken verkeren. Een verslag daarvan is elders op deze site te vinden. Ook in De Reformatie is erover gepubliceerd, o.a. dat verslag en het referaat van drs. K. van Bekkum, een van beide sprekers. Onze kerken maken momenteel een identiteitscrisis mee. Hoe is die ontstaan, hoe wordt die ervaren? Over het gesprokene worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Vragen zijn er ook voor dr. G. Harinck, de andere spreker.

Prof. Ohmann overleden
Op 16 maart is de emeritus hoogleraar H.M. Ohmann overleden. In een ‘in memoriam’ komen enkele punten uit zijn levensloop naar voren en worden zijn publicaties genoemd. Dankbaar gedenken we hem, die zijn gaven in dienst van zijn Heer en van de gemeente stelde.

Thema:
A.N. Hendriks
Te zuinig over de gelovige?
Spreken wij gereformeerden te zuinig over het vernieuwende werk van de Geest? Dat verwijt klinkt vaak uit charismatische hoek. Daarbij gaat de kritiek vaak met name richting de Heidelbergse Catechismus. De Geest leert ons dat wij beginnelingen blijven, maar Hij leert ons ook verlangen naar de beloofde volmaaktheid!

Column:
R.Th. Pos
Regeltjeskerk?
In het gezin kunnen we niet leven zonder regels en afspraken. Zo is het ook in de kerk. Wie beseft in een gemeenschap te leven, praat niet kleinerend over regeltjes.

Rondblik:
Joh. de Wolf
Nog iets over schepping en sabbat
In het oktobernummer 2005 is al geschreven over de boekenserie Gaan in het spoor van het Oude Testament van prof. dr. J. Douma. Nu wordt verder ingegaan op wat Douma zegt over de volgorde van de scheppingswerken. Verder wordt ingegaan op de kaderhypothese en tegenargumenten ingebracht. De kaderopvatting heeft ook gevolgen voor hoe je tegen de sabbat aankijkt. Tot slot worden kort enkele opmerkingen gemaakt over schepping en evolutie.

Gemeentebreed:
W.A. van der Jagt
Er is er een jarig, hoera, hoera!!
De Gereformeerde Bijbelstudiebond viert dit jaar het 60-jarig bestaan. De Bond verzorgt niet alleen verschillende soorten bijbelstudiemateriaal, maar kent ook andere activiteiten. Een nieuwe huisstijl is onlangs ontwikkeld.

Korte boekbespreking:
P.L. Storm
Een monument van ‘Samen op weg’
In 2005 verscheen het fraai uitgevoerde boek Geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen 1854-2004, geschreven door Beatrice de Graaf en Gert van Klinken (uitg. Kok, Kampen). Het is op veel punten een boeiend boek, al wordt inhoudelijk theologisch wel wat gemist.

M.J.A. Zwikstra-de Weger
Op zoek naar God bij Harry Potter?
Kwamen er tot nu toe meestal negatief-kritische publicaties over de boeken van J.K. Rowling over de tovenaarsleerling Harry Potter op de markt, nu laat John Granger in het boek Op zoek naar God bij Harry Potter (uitg. Merweboek, Sliedrecht) een geheel ander geluid horen. Ondanks interessante gezichtspunten is het niet overtuigend.

Boek van de maand:
C. van Dijk
Jezus uitstralen, worden als Hij
Jos Douma schreef het boek Jezus uitstralen. Worden als Hij (uitg. Kok, Kampen). Het gaat vooral over de praktijk van het leven, ter stimulering van het veranderen van gedrag bij christenen. Zij willen en moeten merkbaar met Christus leven. In het boek wordt Christus meer als Voorbeeld beschreven dan als de Middelaar.

Gedicht:
Voorlichting, Piet Los. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Het absolutisme van de libertijnen
In naam van het aloude adagium van vrijheid en gelijkheid wordt nu een vorm van absolutisme gepredikt. In dat licht schreef Hans Goslinga over persvrijheid in Trouw. Dat het recht op zelfbeschikking van het individu vreemde vormen kan aannemen, komt uit in een artikel van Joshua Livestro in De Gelderlander naar aanleiding van het sluiten van een samenlevingscontract door drie personen.

Kerk en staat in de praktijk
Een oneigenlijk beroep op de scheiding van kerk en staat stelt overheden soms voor merkwaardige dilemma’s, zo blijkt uit een artikel in VNG-Magazine (weekblad Vereniging Nederlandse Gemeenten) van Klaas Salverda. Over de Wet maatschappelijke ondersteuning en de rol van de kerk is in ambtsdragersblad Dienst een verslag gepubliceerd van CDC-spreker Henk Geertsema, en werd in Zorg (nieuwsblad van de Nederlandse Patiënten Vereniging de Dordtse wethouder A.T. Kamsteeg geïnterviewd.

De classis in historisch perspectief
Op de geschiedenis van de classis in het verband van de Gereformeerde Kerken promoveerde dr. C. van den Broeke, hij schreef er ook over in het Friesch Dagblad.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer