Nader Bekeken

Een ontdekkend begin van een onthullend boek

NBdecember2008

juni 2006
jaargang 13, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
C. van den Berg
Een ontdekkend begin van een onthullend boek
Het boek Openbaring is een onthullend bijbelboek. God laat er dingen in zien die geen mens ooit gezien heeft. Het openingsvisioen uit hoofdstuk 1 is bepalend voor wat volgt in de rest van het boek. Johannes raakt in geestvervoering en ziet tussen zeven lampenstandaards Christus staan in al zijn glorie.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Appèl afgewezen
De synode van de Hersteld Gereformeerde kerken, bijeen te Mariënberg, heeft per brief gereageerd op het appèl van de synode van Amersfoort 2005. Deze reactie stelt teleur omdat men het appèl naast zich neerlegt.

Thema:
A.N. Hendriks
Er wordt voor ons gebeden!
Wij hebben een voorspraak bij de Vader in de hemel: de Here Jezus bidt voor ons! Zijn voorbede staat in het Nieuwe Testament in verschillende verbanden. Die voorbede krijgt in de belijdenis brede aandacht: Christus’ voorbede bewerkt voor ons de toegang tot de Vader (NGB) en Gods kinderen worden erdoor bewaard (DL). Wij hebben direct toegang tot de Vader, maar de verhoring van ons gebed ligt vast in de voorbede van zijn Zoon.

Column:
R.Th. Pos
Kinderen in de gemeente
Kinderen horen erbij in de kerk, weliswaar als doopleden, maar wel als 100% gemeenteleden. Hoe kijken we naar kinderen? Laat het kind kind blijven, ook in de kerk.

Rondblik:
J.H. Kuiper
Met hart en ziel bijbellezen
Hoe lees je de Bijbel? Daar valt veel over te zeggen. Aan de hand van het boek van W. Balke over Calvijn (Calvijn en de bijbel) wordt daarover een aantal opmerkingen gemaakt. Calvijn heeft een weg gewezen voor de bijbeluitleg. Wat bij hem een geheel vormde: verstand en gevoel, is in onze tijd helaas uit elkaar gegroeid.

Gemeentebreed:
E.J. Oostland
Tucht over ambtsdragers
Artikel 79 van de Kerkorde spreekt over de tucht over ambtsdragers. Die moet helaas soms worden toegepast. Die tuchtoefening is een heel proces, dat wel toelichting kan gebruiken. Wanneer kan een ambtsdrager geschorst en/of afgezet worden, en hoe zit die procedure in elkaar?

Korte boekbespreking:
Tieners en hun relatie met God
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Door het SGO en de BGO is een methode uitgegeven speciaal voor jongeren van 14 tot 16 jaar, over de relatie met God. Een uitvoerige handleiding voor de leiders is bijgevoegd. Het is een leuk initiatief, maar inhoudelijk zitten er wel zwakke kanten aan.

Boek van de maand:
Op weg met ds. Philip Troost?
A.N. Hendriks
Onlangs verscheen bij Kok, Kampen een boek over gereformeerd en charismatisch: Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar, geschreven door Philip Troost. De auteur springt in op de discussie of het charismatische gedachtegoed een verrijking betekent van het gereformeerde, of juist een dwaalweg is die het gereformeerde bedreigt. Ondanks het goede in het boek komt er een aantal kritische vragen naar voren.

Gedicht:
Het dorp, Anthonie Donker. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Onmisbare rust
Ds. P.J. Vergunst schreef in De Waarheidsvriend een artikel onder de titel ‘Geen rust om Bijbel te lezen’, ter bezinning op de noodzaak van rust.

Taal van de Heilige Geest?
De PKN-predikant vertelt in Centraal Weekblad wat spreken in tongen is en hoe hij er zelf mee omgaat.

Bereidheid om in een ambt te dienen
In het Reformatorisch Dagblad verscheen een leerzaam artikel van D. Koole over de overwegingen van nieuwgekozen ambtsdragers.

Een stuk in de (kerk-)kraag
In het CG kerkblad voor het Noorden wordt een interview gehouden met P.J. Aalbersberg, hoofdcommissaris van politie, over het stijgende alcoholgebruik onder jongeren.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer