Nader Bekeken

Een doorn in het vlees…

NBdecember2008

september 2006
jaargang 13, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
F.J. Bijzet
Een doorn in het vlees…
Uitleggers van alle tijden hebben zich afgevraagd wat de doorn in Paulus’ vlees was, waarover de apostel in zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft. Maar gezien de context is er een goede verklaring te vinden. En Paulus moest leren dat Gods genade genoeg voor hem was. Die les geldt ook voor ons.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Liturgie na ‘Zuidhorn’
In de kerkbode voor de noordelijke provincies is door ds. A.H. Driest verslag gedaan van een door hem gehouden onderzoek naar de invulling van de synodebesluiten rond de liturgie. Hoe wordt omgegaan met de koersbepaling van de GS van Zuidhorn? Wordt die koersbepaling zo gebruikt als de bedoeling is? Het is goed om een balans op te maken. Hoe houden we als kerken hierin elkaar vast?

Thema:
A.N. Hendriks
Christus en de kosmos (1)
In de geloofsbelijdenis van Nicea belijden we over Christus dat door Hem alle dingen geworden zijn. Doordat sinds de Reformatie de verzoening door Hem sterk persoonlijk werd ingekleurd, kwam de betekenis van Christus voor de kosmos in de schaduw. Daarom is het goed daar eens nader op in te gaan.

Column:
R.Th. Pos
De tolerantie van de intoleranten
Alles moet kunnen, dat wordt vaak verdedigd met de term tolerantie en men merkt dan niet eens hoe intolerant dat in feite is. De Bijbel leert anders!

Rondblik:
P. Niemeijer
Voorbede en schuldbelijdenis
De verzen 13 tot 18 van Jakobus 5 vormen geen gemakkelijk te verklaren schriftgedeelte. Het gaat er over genezing op het gebed, over het belijden van schuld, over vergeving en over het bidden voor elkaar. Stap voor stap worden de genoemde verzen langsgelopen, en de conclusie is verhelderend.

H. Drost
Betrouwbare kerk
Aan de hand van het boek van dr. W. Verboom, De belijdenis van een gebroken kerk, wordt aangehaald wat de Dordtse Leerregels leren over Gods verkiezing. Uit de geschiedenis van dit belijdenisgeschrift valt veel te leren over onze manier van omgaan met de belijdenis.

Gemeentebreed:
M.H. Sliggers
Zorg voor de prediking; wat maken we van de preekbespreking?
Een kerntaak van kerkenraden is de zorg voor de prediking. Door middel van een goede preekbespreking geeft de kerkenraad geestelijke leiding aan de gemeente.

Boek van de maand:
J.W. van der Jagt
Wie is onze God?
Bij Boekencentrum te Zoetermeer verscheen van de hand van dr. B.G.J. Reitsma een theologisch boek over de concrete nood van Arabische christenen: in de Bijbel is de God in wie zij als hun redder geloven, de God van hun vijand Israël. De titel luidt: Wie is onze God? Arabische christenen, Israël en de aard van God.

Gedicht:
Asielzoekers, Koos Geerds. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Geloof en religie in het openbare leven
In Christen Democratische Verkenningen schreef minister P.H. Donner in een briefwisseling met de Leidse ethicus prof. G.G. de Kruijf over de relatie tussen geloof en democratie. Bart Jan Spruyt reageerde daarop in Trouw, waarop de minister ook weer het zijne te zeggen had.

Secularisatie
Eveneens in Christen Democratische Verkenningen verscheen een artikel van prof. A. van Harskamp, die aantoont dat de westerse interesse in religie nog niet het einde van het secularisatietijdperk betekent.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer