Nader Bekeken

Van binnen en van buiten

NBjuni2008

juni 2008
jaargang 15, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.C. Breen
Van binnen en van buiten
Vanbinnen laten we ons onderrichten door Gods Woord, en buitenshuis gaan we het evangelie verkondigen aan buitenstaanders. Wie Christus’ geheim heeft leren kennen, houdt dat niet voor zichzelf. De Dordtse Leerregels zeggen daar mooie dingen over.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Drie Zwolse kerken erkennen elkaar
De beide NG-kerken en de GKv te Zwolle staan op het punt elkaar te erkennen als ware kerken. Ze besloten elkaars standpunten niet te veroordelen en verder te studeren; de verschillen zijn geen belemmering om tot wederzijdse aanvaarding over te gaan. Dat is opmerkelijk en onbegrijpelijk.

M/V in de kerk
De GS Amersfoort-Centrum 2005 besloot tot de instelling van een deputaatschap ter bestudering van de positie van vrouwen in de kerk. Ze hebben voor de synode van 2008 een lijvig rapport ingeleverd waarin ze o.a. stellen dat grondige schriftstudie nodig is.
De vrouwelijke diaken en de korte termijn
Naast grondige schriftstudie stellen deputaten M/V in de kerk het op korte termijn opmaken van een beleidskader voor, dat vastlegt wat niet in strijd met Schrift, belijdenis en KO is en aangeeft wat in de vrijheid van de kerken gelaten kan worden. Kan er sprake zijn van vrouwelijke diakenen?

Thema:
A.N. Hendriks
Is artikel 29 NGB nog actueel? J. Douma en C. Trimp
De eigentijdse hoogleraren J. Douma en C. Trimp hebben bij al hun waardering voor K. Schilder toch in bepaalde opzichten afstand genomen van wat hij stelde ten aanzien van de ware kerk. Met name komt naar voren welke hun gezichtspunten zijn met het oog op de vragen rond de kerkelijke verdeeldheid.

Column:
R.Th. Pos
Een sprookje!?
De vader van het grote gezin houdt van zijn kinderen, al doen ze niet altijd wat hij graag wil. Maar ze mogen toch altijd bij hem aankloppen.

Rondblik:
H.J.C.C.J. Wilschut
Rondblik in gereformeerd kerkrecht
Waarom kennen we kerkrecht en hoe hebben we om te gaan met de kerkorde? Een positieve insteek met diverse voorbeelden vanuit de kerkorde tegenover de nogal eens gehoorde opmerking over ‘al die regeltjes in de kerk’.

Synode 2008:
G. Zomer
Moederdag op de synode
Op de synode te Zwolle-Zuid is gesproken over de Theologische Universiteit in Kampen, over hoogleraren en over studenten.

Gemeentebreed:
Joh. de Wolf
Is het kerkverband topzwaar?
Er is tegenwoordig niet zoveel aandacht meer voor het kerkverband. Anderzijds worden nu veel zaken gecentraliseerd en veel meer dan vroeger komt nu via deputaatschappen op de synodetafel te liggen. Deputaten G(eneraal) S(ynodale) O(rganisatie) hebben nagedacht over andere oplossingen. Ook wordt een suggestie voor alternatieven aangedragen.

Boek van de maand:
W. Wierenga
Hoop voor Israël
In 2007 verscheen (bij Boekencentrum, Zoetermeer) het boek Hoop voor Israël. Perspectieven uit Handelingen, geschreven door acht auteurs onder redactie van drs. M.C. Mulder en dr. A. Noordegraaf. Kritische lezing en bestudering van het boek kan verrijkend werken.

Gedicht:
Draai je de film terug, Willem van Toorn. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Plaatselijke contacten GKv-NGK – als een olievlek?
In Opbouw verscheen van de hand van Ad de Boer een overzicht van plaatselijke contacten tussen NGK, CGK en GKv; hij spreekt daarbij van een olievlekwerking. In hetzelfde nummer stond een beschouwing over het dopen en overdopen van een aantal jongeren in het Veluwemeer vorig jaar.

Dreigt islamisering?
Ds. J. Jonkman gaat in De Wekker in op vragen over de dreigende islamisering.

Vrijzinnigheid op klompen
In Centraal Weekblad schreef Evert-Jan van Katwijk een artikel met een zeer vrijzinnig karakter tegen een artikel van de ethicus Theo Boer over de tweenaturenleer.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer