Nader Bekeken

Totaal toegewijd discipelschap gevraagd

NBfebruari2008

februari 2008
jaargang 15, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Totaal toegewijd discipelschap gevraagd
Als de Here Jezus in Matteüs 8 een van zijn leerlingen niet toestaat zijn vader te begraven, lijkt dat een onbegrijpelijke opdracht. Maar dergelijke situaties zijn in de Schrift niet onbekend. Discipel zijn, Hem volgen, is niet altijd kiezen voor de gemakkelijkste weg. Het is wel de weg naar het leven!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Gezamenlijkheid onder druk
Nu er binnenkort weer een generale synode gaat beginnen, zijn er diverse deputatenrapporten verschenen. Er wordt veel werk van de kerkenraden gevraagd. We kennen immers een kerkverband. Toch roept deze werkwijze ook verschillende vragen op. Klopt het beeld, dat de belangstelling voor het brede kerkelijke leven steeds meer afneemt? Wordt het aantal deputaatschappen niet te groot, en zijn de deputatenrapporten niet te breedvoerig?

Rapport minderheid DKE
Melding wordt gemaakt van de publicatie van het minderheidsrapport Deputaten Kerkelijke Eenheid.

De verandering en de analyse
Er is in onze kerken veel veranderd en aan het veranderen. Daar zijn al diverse analyses over gemaakt in boek en blad. Blijven daarnaast de concrete knelpunten wel hoog in de aandacht staan?

Thema:
A.N. Hendriks
Op de academie van de Heilige Geest
Er is veel aandacht voor groeien in geloof. De kerkdienst met de prediking en de sacramenten is daarvoor gegeven. In veel publicaties over geloofsgroei is weinig of geen aandacht voor het lijden. Maar het Nieuwe Testament laat juist zien dat lijden een middel is om te groeien in geloof. De student aan de geestelijke leerschool zal dat ervaren en herkennen.

Column:
R.Th. Pos
Missie
Hoe kun je / moet je nu als kerk bezig zijn met je missie?

Rondblik:
S.M. Alserda
Interkerkelijke samenwerking bij evangelisatie
Achterliggende visie
In een Groningse notitie over interkerkelijke samenwerking bij evangelisatie staat dat de kerkkeus en de oproep tot gereformeerd zijn bij de meerderheid weerstand oproepen. Dan komt een andere kerkvisie naar voren dan achter art. 26 KO zit. Uitgelegd wordt hoe en waarom volledige interkerkelijke samenwerking een brug te ver is; samenspreking over kerkelijke eenwording zal programmapunt één moeten zijn.

Gemeentebreed:
P.L. Voorberg
Een handreiking voor de zondag
De synode van Amersfoort 2005 heeft een handreiking vrijgegeven voor de viering van de zondag. Aangegeven wordt waarom dit een waardevol stuk is en tips voor gebruik worden gegeven.

Boek van de maand:
M.H. Oosterhuis
Niet tegen bloed en vlees
Prof. H.G.L. Peels, oudtestamenticus aan de TU Apeldoorn, schreef met God en geweld in het Oude Testament (Apeldoornse Studies nr. 47, uitg. TU Apeldoorn) een inhoudsvol boekje over een moeilijk onderwerp.

Gedicht:
Boek, Rien Vroegindeweij. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Exit federatief groeimodel – CG-reacties (1)
Op het besluit van de CG-synode om het zgn. federatieve groeimodel niet uit te voeren, is in de pers veel en divers gereageerd. In De Wekker van 7 december 2007 schreef ds. J. Jonkman zijn teleurstelling van zich af. Daarop kwam in De Wekker van 14 december een reactie van ds. A.P. van Langevelde en in De Wekker van 21 december kwam het onderwerp opnieuw aan de orde in een interview met de scheidende hoogleraar dr. J.W. Maris.

Exit federatief groeimodel – CG-reacties (2)
In het Reformatorisch Dagblad werd op 11 december 2007 een emotioneel protest gepubliceerd van ds. J. Groenleer, waarop in het Reformatorisch Dagblad van 18 december ds. A.C. Uitslag zijn visie toelicht. Over deze interne spanningen binnen de CGK schreef dr. D. Visser in het (CG) Kerkblad van het Noorden van 18 januari 2008.

De mythe van het slachtofferschap
In Opbouw geeft dr. B. Wielenga zijn leeservaring weer met het boek van M. te Velde en H. Werkman, Vrijgemaakte vreemdelingen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer