Nader Bekeken

Wie is wijs?

NB2003-6

juni 2003
jaargang 10, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.W. van der Jagt
Wie is wijs?
Wie zou niet wijs willen zijn? Deze algemene en intrigerende vraag uit het slot van Psalm 107 geldt iedereen en confronteert je met jezelf: ben ik wijs? Het gaat de psalmdichter om het oog hebben voor Gods gunstbewijzen. Richt je ook in je nood op God! Wie wijs is, kijkt achterom en let op de redding die de Here in zijn gunst 

gegeven heeft.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Meer van de Geest
‘Gods Geest werkt’ is een werkgroep die begin mei een bijeenkomst in Zwolle organiseerde. Gezien de opkomst blijkt de werkgroep in een behoefte te voorzien. Mensen willen vol worden van de Geest en openstaan voor zijn bijzondere gaven. Omdat meer willen ontvangen van de Geest vooral een zaak van ervaring blijkt te zijn, is er reden tot zorg. Is het waar dat aan de Persoon en het werk van Geest tekortgedaan wordt in de Gereformeerde kerken? Kritische afweging van e.e.a. is niet onterecht.

Thema:
A.N. Hendriks
Rond de catechismusprediking
Er lijkt niet zoveel belangstelling meer voor de prediking van de Catechismus te zijn. Ook krijgen we te maken met een teruglopend bezoek in de tweede kerkdienst. In een historisch overzichtje wordt aangetoond dat de catechismusprediking al een lange reformatorische traditie is. Regelmatige catechismusprediking is van grote betekenis voor de gezonde opbouw van de gemeente. Voor het onderwijs in de leer, voor het verstaan van de eenheid van Gods werk, voor schriftuurlijke bevinding, voor het kunnen weerleggen van dwalingen en voor versterking in de eenheid van het ware geloof. Bij alle zoeken naar vernieuwing van de middagdienst zal de Catechismus in de aandacht moeten blijven.

Column:
R.Th. Pos
Bloeddruk
Hoge bloeddruk, spanning op de wanden van je bloedvaten, kan gevaarlijk zijn voor een mens. Die spanning is er ook op het kerkelijk vlak. Minimaliseren in het luisteren naar de Here kan moeite met het luisteren naar elkaar tot gevolg hebben.

Rondblik:
L. Bezemer
Door de bril van Verbrugh
De onlangs overleden GPV-politicus A.J. Verbrugh schreef het boek Jong zijn en oud worden, waarin hij zijn levensverhaal schrijft en de positie van de gereformeerde politiek, die zo’n belangrijke plaats in zijn leven innam, schetst.

P. Niemeijer
Jonge predikanten
Beginnende predikanten gaan vaak de pastorie in met hoge studieschulden. Al lijkt op papier alles rond hun traktement goed geregeld, in de praktijk blijkt de situatie vaak anders. Het is goed dat kerkenraden steeds oog hebben voor de materiële omstandigheden van hun predikant, of hij nu jong is of ouder, en daar in een goed gesprek open over doorpraten met elkaar.

Gemeentebreed:
E.J. Oostland
Samenwerking tussen kerken en predikanten
Binnen de classis gebeurt er veel aan samenwerking, bijvoorbeeld doordat predikanten preekbeurten ruilen. De KO meldt niets over dergelijke samenwerking, omdat de KO (opgesteld in de tijd van Reformatie) sterk de nadruk legt op de zelfstandige plaatselijke kerk en haar eigen predikant. Toch is het goed om - vanuit de gaven - na te denken over meer samenwerking tussen genabuurde kerken.

Boek van de maand:
J. Wesseling
Geen tijd voor de eeuwigheid
In 2001 verscheen bij De Vuurbaak in Barneveld het boek Tijd voor de eeuwigheid van de Delftse hoogleraar luchtvaart- en ruimtevaarttechniek dr. ir. Ad Vlot. Korte tijd daarna overleed hij. Het boek heeft als ondertitel ‘Techniek staat voor iets’ en bevat artikelen, essays, lezingen en boekbesprekingen en slaat een brug tussen technische wetenschappen en levensbeschouwing.

Gedicht:
Twee paarden, Remco Ekkers. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Dominees via de binnenbocht?
In deGereformeerde Kerkbode (Groningen etc.) schrijft ds. J.H. Kuiper over het voor (a.s.) predikanten grote belang van kennis van de grondtalen van de Bijbel.

De secularisatie vreet door
In De Wekker verscheen een artikel van ds. J. Jonkman over de steeds verder gaande ontkerkelijking in onze maatschappij en de plaats van de kerk daarin.

Doorvretende secularisatie en doorvretend Woord
In De Waarheidsvriend verscheen een rede van dr. A. de Reuver, waarin hij aandacht vraagt voor de omgang met de Bijbel in het zeventiende-eeuwse piëtisme en belangrijke punten daarin voor vandaag.

Nee tegen de theologie van Nee
In het CG Kerkblad voor het Noorden schreef ds. D. Visser een kritische introductie op en recensie van het hoofdwerk van Watchman Nee, De Geestelijke Mens.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer