Nader Bekeken

Zoeken naar ervaring?

NB2003-9

september 2003
jaargang 10, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. Geertsma
Zoeken naar ervaring?
Hoe merk je nu dat je een hechte relatie met God hebt? In 1 Johannes 4 stelt de apostel die relatie aan de orde: wij in Hem en Hij in ons. Allereerst mag je geloven dat de relatie met God er is, het is een belofte van Hem. De werkelijkheid van die relatie merk je aan je eigen belijdenis dat Jezus Gods Zoon is. Je merkt het daarnaast aan de liefde die in je woont. En het zal ook te herkennen zijn in je gebed om de Heilige Geest.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Eenvoudig gereformeerd
Eenvoudig gereformeerd zijn is niet: niet moeilijk doen en ingewikkelde discussiepunten laten liggen. Er wordt geen simplisme mee bedoeld. De bijbelse eenvoud staat tegenover elke vorm van dubbelheid en dubbelhartigheid. De gereformeerde leer spreekt de leer van Christus na. Eenvoudig gereformeerd zijn is ook van belang voor de kerkelijke praktijk.

Negenenvijftig jaar Vrijmaking
In het ND van 11 augustus werd aandacht besteed aan de Vrijmaking. Opmerkelijk genoeg gebeurde dat door een synodaal-gereformeerd predikant, die pleitte voor verzoening en van mening was dat de Vrijmaking niet ging over verschil in opvatting over de belijdenis. Terecht kwam daar reactie op. Ook komt de vraag of nieuw onderzoek nodig is, aan de orde.

Thema:
A.N. Hendriks
Huisbezoek en avondmaal
Vandaag de dag wordt de ouderling veelal gezien als iemand die de gemeente moet stimuleren de aanwezige gaven te gebruiken. Terwijl hij in de eerste plaats opziener, hoeder van de kudde, behoort te zijn. Die taak komt vanouds sterk naar voren bij het huisbezoek. Gepleit wordt om dat huisbezoek weer te richten op de voorbereiding op het avondmaal.

Column:
R.Th. Pos
Reclame
Veel mensen storen zich eraan dat tv-reclame zo hard is. Dan gaat het om het volume. Maar zien we ook hoe hard reclame is, in de betekenis van meedogenloos?

Rondblik:
L. Bezemer
Gereformeerd volksvertegenwoordiger
Toen G.J. Schutte afscheid nam als Tweede-Kamerlid, is hem een boek aangeboden. Daaraan hebben allerlei politici een bijdrage geleverd, zodat het boek heel divers geworden is en de lezer een blik achter de schermen gegund wordt. Schutte wordt o.a. het ‘staatsrechtelijk geweten’ genoemd, en daarmee staat hij in een oude traditie. Omdat hij vanuit zijn gereformeerd schriftgeloof overheid en volk aansprak, verdient hij ook de naam van gereformeerd volksvertegenwoordiger.

E.A. de Visser-Oostdijk
Ook dat is Zuid-Afrika…
In Zuid-Afrika is veel criminaliteit en corruptie. Maar er is ook de verkondiging van het Evangelie. Sommige jongeren voelen zich daar zo door aangesproken, dat ze er in woord en daad voor willen uitkomen dat ze christen zijn.

Gemeentebreed:
R. Kelder
Openbare geloofsbelijdenis: niet vanzelfsprekend
Jongeren die openbare geloofsbelijdenis willen gaan doen, zijn doorgaans gemotiveerd. Hoe kan een kerkenraad dit wegen? Oftewel, wanneer kan iemand toegelaten worden tot het heilig avondmaal? Het is goed om bijvoorbeeld zaken rond levensstijl al vroeg aan de orde te stellen op catechisatie. Geloofskennis blijft belangrijk, en die moet doorvertaald worden naar de praktijk.

Korte boekbespreking:
J.J. Burger
De [Nieuwe Bijbelvertaling]
De Nieuwe Bijbelvertaling komt eraan. Zal deze de kerkbijbel worden? Op initiatief van de Gereformeerde Bond werd bij Groen te Heerenveen Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling] uitgegeven, een boek waarin diverse schrijvers zich gereserveerd opstellen. Van het Nederlands Bijbelgenootschap verscheen een informatiebrochure, Het einde in zicht.

Boek van de maand:
C. van den Berg
Handelingen - De wereld in het geding
In de serie Commentaar op het Nieuwe Testament kwam bij Kok, Kampen een nieuw deel uit, over Handelingen. De schrijver is dr. John van Eck. Naast waarderende opmerkingen wordt ook kritiek geleverd, o.a. over de vertaling Heilige Geest of heilige bezieling, en over Israël.

Gedicht:
Bloemen geuren, K. Schippers. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Bidden bij bijzondere gelegenheden
In het Friesch Dagblad schreef prof. Dr. K. Runia over de vraag of ambtsdragers na het huisbezoek altijd in gebed moeten voorgaan. Hij geeft enkele praktische adviezen.

Christus onder zijns gelijken?
In Christen Democratische Verkenningen constateert CDA’er dr. A. Kinneging dat men zich slechts aan morele waarden houdt als het zo uitkomt. Hij geeft daarbij Christus niet de plaats die Hem toekomt. In die zin schrijft ook oud-staatssecretaris en oud-minister L. de Graaf in het Friesch Dagblad.

De doop negeren?
In Daniël, het jongeren blad van de Gereformeerde Gemeenten, stelt een jongen vragen over zijn geloofstwijfels. Het antwoord van ds. P. Mulder stelt teleur, omdat het voorbijgaat aan de doop en Gods beloften daarbij. Die teleurstelling kent ook ds. B. Luiten in De Reformatie.
De school van de ouders
In het bijzonder onderwijs is veel veranderd in organisatie en vormen van bestuur. Drs. K. de Jong Ozn gaat in het Friesch Dagblad in op de vraag hoe we tegen deze ontwikkelingen moeten aankijken.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer