Nader Bekeken

Op het nippertje…

NB2003-11

november 2003
jaargang 10, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Op het nippertje…
De Here weet altijd raad. Voor Sodom, maar ook voor Lot: de onrechtvaardigen zal Hij bewaren. Tot de jongste dag blijven ze in zekere bewaring. Lot wordt gered. Door deze geschiedenis aan te halen, wil Petrus in zijn tweede brief ons waarschuwen. We moeten niet denken dat het met ons wel goed zit. Lot had het niet makkelijk in Sodom, al had hij er zelf voor gekozen daar te wonen. Toch noemt Petrus hem ‘de rechtvaardige’.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Samenspreken en kerkelijk denken
Deputaten kerkelijke eenheid gaan kritisch kijken naar de geldende regels voor lokale samensprekingen. Op die regels is al veel kritiek, sommige kerkenraden ervaren in plaatselijke contacten met NGK de landelijke bepalingen als hinderlijke beperkingen. Het getuigt echter wel van kerkelijk denken als de kerken één lijn trekken en zich blijven binden aan de belijdenis.

Aandacht voor de dominee
In diverse krantenberichten ging het over de dominee. Hij zou zich moeten specialiseren en met collega’s lokaal of regionaal in een team gaan werken, aldus G. Heitink. W.H. Velema pleit voor integratie van de drie kerntaken van de predikant en K. Mollema vroeg zich af hoe wetenschappelijk geschoold een theoloog moet zijn.

Op weg naar een nieuwe bijbelvertaling
Over een jaar zal de Nieuwe Bijbelvertaling klaar zijn. De synode van Zuidhorn benoemde opnieuw deputaten, die moeten bekijken of deze vertaling in de erediensten gebruikt kan gaan worden. Er wordt ook gewerkt aan herziening van de Statenvertaling.

Thema:
J.W. van der Jagt
Volg Mij!
Christus vraagt van zijn kinderen dat ze Hem volgen. Dat heeft alles te maken met het doen van zijn geboden. Ook ten aanzien van de kerk en de kerkkeus heb je volgens zijn normen te handelen. Het past niet om allerlei omgevingsfactoren of de overwegingen van ons eigen hart beslissend te laten zijn.

Column:
R.Th. Pos
Toerusting!?
Het leven is ingewikkeld geworden. Daarom zijn er toerustingsdagen te kust en te keur. Maar die ingewikkeldheid is wel aan onszelf te wijten. Doe aan gezonde zelfkritiek en laat de Bijbel eens wat meer spreken. Dan mag je oplossingen verwachten.

Rondblik:
H.B. en S.J. Driessen
Blij met IFES?
Kunnen gereformeerde studentenverenigingen lid worden van IFES? Dit is een internationale organisatie die een samenwerkingsverband wil zijn van allerlei plaatselijke christelijke studentenverenigingen, ook om hun ondersteuning te bieden. Maar helaas wordt daar niet concreet over doop, avondmaal en kerk beleden.

A.N. Hendriks
Een moedig appèl
De RD-journalist dr. K. van der Zwaag schreef een lijvig boek onder de titel Afwachten of verwachten? Het thema is de toe-eigening van het heil, en de schrijver doet een appèl aan de zwaar-bevindelijken om met de eigen theologie - eerst de eigen ellende te kennen en te doorleven - te breken en terug te keren naar de klassiek-gereformeerde traditie.

Gemeentebreed:
A.J. van Zuijlekom
De zondag: hoelang nog?
Binnen de kerken is er veel over de zondag te doen. Er is zelfs een deputaatschap vierde gebod en zondag ingesteld. Hoe kunnen wij in ons drukke bestaan genieten van de zondag? Beseffen we dat we die dag nodig hebben? Laten we er zuinig op zijn!

Boek van de maand:
J. Kamphuis
Schilder opnieuw bezien
Vijftig jaar na de dood van K. Schilder werd in Kampen een cursus postacademisch onderwijs gegeven over het thema ‘Schilder opnieuw bezien’. Deze cursus groeide uit tot een bundel opstellen, waarin de betekenis van Schilder naar voren komt: Alles of niets. Opstellen over K. Schilder, onder red. van G. Harinck (De Vuurbaak, Barneveld).

Gedicht:
De drieteenstrandloper, Ed Leeflang. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Compassie met de preker, maar ook met ‘Passie voor preken’?
In Theologia Reformata reageert de hervormde hoogleraar homiletiek dr. F.G. Immink op de beweging ‘Passie voor preken’. Hij maakt een aantal kritische opmerkingen en beargumenteert waarom hij die kritiek heeft.

Kleine ratificatiecatechismus
Ds. J.H. Kuiper schreef in de Geref. Kerkbode voor Groningen etc. een artikeltje in vraag- en antwoordvorm over wat het ratificeren van synodebesluiten inhoudt en hoe kerkenraden daarmee om hebben te gaan.

Wordt het AKS gereformeerder?
In Opbouw verscheen een artikel van Sander Snul, waarin hij informeert over de te verwachten wijzigingen in het Nederlands gereformeerde Akkoord van Kerkelijk Samenleven.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer