Nader Bekeken

Jij bent mijn Zoon

NBapril2009

april 2009
jaargang 16, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
L.W. de Graaff
Jij bent mijn Zoon
Moslims zien de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is, als godslasterlijk. Ook met het oog op de ontmoeting met moslims is het daarom belangrijk ons goed rekenschap te geven van de vraag wat het precies betekent dat Jezus de Zoon van God is.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
PKN
Het idee binnen de PKN om een nationale synode te houden, heeft diverse reacties opgeroepen. Gezien de recente ontwikkelingen rond de atheïstische predikant Klaas Hendrikse is opnieuw duidelijk dat binnen de PKN alle ruimte voor dwaling is, en dat is een duidelijke illustratie voor bezwaar tegen zo’n synode.

Huwelijk in ere
Van Gods kinderen mag verwacht worden dat zij geen vrijblijvende houding tegenover het huwelijk, als instelling van God, aannemen. De classis Groningen heeft zich beziggehouden met tucht over samenwonen, want daarbij gaat het om een openbare zonde.

Postmodern devoot
In het ND verscheen een artikel van de voorzitter van de Stichting Samenwerking Moderne Devotie over een verband tussen de veertigdagentijd, de economische crisis en de moderne devotie. Het is wel heel postmodieus om iedereen zijn of haar mening te gunnen en alle kerkmuren te slechten, maar het is niet erg devoot om dit ten koste van de waarheid van het evangelie te laten gaan.

Thema:
G. Kwakkel
Wat Stefan Paas werkelijk bedoelt
Vanuit de TU wordt verklaard wat Stefan Paas bedoeld heeft in zijn dissertatie over het omgaan met godsdienstwetenschap en godsdiensthistorische methoden. Geloofszaken mogen daarbij geen rol spelen. Wat Paas zegt, moet gezien worden als vallend binnen de kaders van het vak godsdiensthistorie.

Stefan Paas over dateringen en geschiedschrijving
Vervolgens wordt uitgelegd hoe Paas in zijn dissertatie, geschreven voor vakgenoten, omgaat met de datering van oudtestamentische teksten en hoe hij de geschiedschrijving in het Oude Testament benadert.

Column:
G. Zomer
Dansen op het meer
Wat een bootreisje tijdens een Israëlreis kan oproepen in vergelijking met de onderzoekstocht van Darwin.

Rondblik:
G.J. Schutte
Gereformeerde kerk buitengaats
Het actuele thema van de verhouding tussen overheid en kerk was de insteek bij het lezen van het omvangrijke boek Geloof in de Nieuwe Wereld. Ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600/1700) van dr. Leendert Jan Joosse (Kampen 2008).

Gemeentebreed:
M.H. Sliggers
Kerkenraad en catechese
Het is goed en zinvol dat de ouderlingen toezicht hebben op de catechese, het leerplan kennen en er interesse voor tonen. Ze hebben een pastorale verantwoordelijkheid voor de gemeente, dus ook voor de doopleden.

Korte boekbespreking:
A.N. Hendriks
Over de kerk als moeder
De uitgebreide tekst van het afscheidscollege van prof. J.W. Maris aan de TU Apeldoorn verscheen in de serie ‘Apeldoornse Studies’ onder de titel De missie van een moeder.

Boek van de maand:
J.W. van der Jagt
Doop en kerk
In 2007 promoveerde dr. P.L. Voorberg op Doop en kerk. De gelijknamige dissertatie (uitg. Groen, Heerenveen) levert veel materiaal ter overdenking op.

Gedicht:
Neuengamme – 55 jaar na dato, Miek Hartman-Huizing. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Nadenken over hedendaagse christelijke politiek
In Denkwijzer, het blad van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, schreef dr. A.L.Th. de Bruijne een bijdrage die past in het kader van het nadenken in de partij over een actualisering van het kernprogramma. Dat leverde een artikel op in het ND onder de titel ‘ChristenUnie neemt afscheid van herkersteningsideaal’, waarin sommigen een aankondiging zagen van een principiële koerswijziging van de partij. Op De Bruijne reageerden Roel Kuiper en Gert-Jan Segers, ook in het ND.
In De Reformatie verzorgde drs. P. Houtman een artikelenserie over christelijke politiek, mede naar aanleiding van publicaties van De Bruijne.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer