Nader Bekeken

Groot en ondoorgrondelijk

NBjanuari2011

januari 2009
jaargang 16, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Groot en ondoorgrondelijk
In Psalm 145 wordt de lof op God gezongen. Hij is groot, Hem komt de lof toe. Het gaat in deze psalm met name om de grootheid van zijn koningschap. De psalm gaat er ook niet aan voorbij dat er allerlei vreselijke dingen in de wereld gebeuren. Staat de Here in zijn recht?

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Typisch vrijgemaakt?
Is het een vrijgemaakte specialiteit, zoals wel eens verzucht wordt, dat we ons aan regel(tje)s houden? Wie de gereformeerde kerkorde nagaat, merkt hoe sober die nu juist is. En er zijn goede redenen te noemen voor bijvoorbeeld het gebruik van formulieren.

‘Soepelheid’
Ook wordt vaak gevraagd naar soepelheid in het omgaan met de KO. Op een aantal punten wordt met argumentatie vanuit de kerkorde aangegeven waarom dit een onterechte vraag is.

Om het hart van het evangelie
Voormalig predikant A. de Ruiter kan niet meer geloven dat Christus stierf ter betaling van onze zonden. Hiermee komt een dwaalleer aan het licht. De Ruiter vroeg ontheffing uit het ambt. Kan hij nu als kerklid nog wel een bezwaarschrift indienen tegen de belijdenis?

Thema:
A.N. Hendriks
Waarom een kerkverband?
Voor velen lijkt het kerkverband niet veel betekenis (meer) te hebben. Vragen als: is het kerkverband arbitrair?; kan het dus wel afgeschaft worden?; hoe is de verhouding tussen kerkverband en plaatselijke kerk?; wat is het nut en doel van meerdere vergadering?, worden besproken.

Column:
R.Th. Pos
Uitverkiezing
Uitverkiezing: stimulans om te bedenken hoe je Gods liefde met anderen kunt delen.

Rondblik:
H.J.C.C.J. Wilschut
Rondblik in boekenland
Kort wordt aandacht gegeven aan een aantal binnengekomen boeken: B. Loonstra, Bekijk het eens zo (Boekencentrum, Zoetermeer); E.P. Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (Balans, Amsterdam); J. Kronenburg e.a. (red.), Wij zijn ook katholiek (Protestantse Pers, Heerenveen); Cees Dekker e.a. (red.), Omhoog kijken in platland (Ten Have, Kampen); Klaas Spronk e.a. (red.), De Bijbel vertaald (Meinema/Pelckmans, Zoetermeer/Kapellen); Henk van den Belt, The authority of Scripture in Reformed Theology (Brill, Leiden/Boston).

Gemeentebreed:
H. Drost
Betrokken liefde. Nadenken over lidmaatschap van de kerk
Mensen gaan tegenwoordig soms gemakkelijk naar een kerk waar ze het naar hun zin hebben. Zo is er meer waardoor het betrokken zijn bij de eigen gemeente onder druk komt te staan. Werken vanuit de gaven heeft alles te maken met dienen. De Geest werkt in de kerk en Hij geeft leven en groei. Denken vanuit het verbond sluit vrijblijvendheid uit.

Korte boekbespreking:
J.W. van der Jagt
Christenen voor Israël?
Het boek van dr. Jochem Douma, Christenen voor Israël? Verantwoording van een politieke keus (De Vuurbaak, Barneveld) levert een goede bijdrage voor de bezinning over Israël.

Boek van de maand:
S.M. Alserda
Papua 50 jaar later
Ds. Adrian Verbree is enkele weken naar Papua geweest en hij schreef een interessant boek over die reis, over de voorbereidingen en over de huidige zendingssituatie met alle problemen van dien: Papua 50 jaar later, uitg. De Verre Naasten.

Gedicht:
Glas, Ted van Lieshout. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Een kinderzegen faciliteren wanneer de kinderdoop geweigerd wordt
In Opbouw schreef ds. J.M. Mudde een serie van drie artikelen waarin hij pleit voor een alternatieve ceremonie wanneer ouders tegen de doop van hun pasgeboren kind bezwaren aandienen.

Reacties op Mudde
Eveneens in Opbouw verschenen gevraagd en ongevraagd enkele reacties, van GKv-predikant P.H. van der Laan en van twee NGK-voorgangers.

Jonge kinderen meenemen naar een begrafenis?
In het (CG) Kerkblad voor het Noorden gaf uitvaartverzorger Elsbeth Loonstra een aantal tips, o.a. over het meenemen van kinderen naar een begrafenis.

Tegen de verhuftering – Yes we can!
Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier schreef in Centraal Weekblad een column over omgangsvormen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer