Cahiers

Het verbond van Gods liefde

Cahier 69

Auteur: Ds. Clarence Stam
Jaar: 2006
Aantal blz.: 208
ISBN nr: 905046064x
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Het cahier is eerder verschenen in het Engels en wel in Canada in het jaar 1999. Daarna is er een herdruk verschenen in 2001. De redactie werd geattendeerd op deze uitgave als waardevol voor de Nederlandstalige gereformeerden.
Het verbond van Gods liefde wil laten zien hoe het verbond als sleutelbegrip in de Bijbel, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, beschouwd mag worden. Het is een opvallende rode draad door heel de Schrift: in het Oude Testament gesloten en in het Nieuwe Testament voortgezet als het nieuwe verbond in zijn bloed door Christus. 

Het doel van dit cahier is om eerst de geschiedenis van het verbond te schetsen. Daarna worden de aard en de bedoeling van dit verbond uiteengezet. Dit alles staat in het licht van de rijkdom die God ons hierin geeft door Jezus Christus.
Een aantal belangrijke punten komt hierbij naar voren. Allereerst sloot God zijn verbond met de hele mensheid. Na de zondeval bleef Hij trouw aan wie hem vrezen. Daarnaast wordt in dit cahier sterk benadrukt dat het verbond geen contract is, maar een levende relatie.
In het verbond staan Gods beloften altijd voorop. Door het leven vanuit het verbond worden we ons ervan bewust dat alle eer alleen God toekomt. Uitgelegd wordt waarom het verbond een liefdesrelatie is en wat dat betekent voor de menselijke verantwoordelijkheid.

De Bijbel leert ons dat het verbond voortkomt uit Gods grote liefde. Zo was dat al bij het begin van de schepping, en de eeuwen door heeft Hij Zich aan het verbond gehouden door het geven van zijn enige Zoon, 'opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft'.

Het cahier handelt over het abc van het verbond. Omdat het verbond het hart van de evangelieprediking is, verdient het hernieuwde aandacht en grote waardering in onze tijd.

Dit cahier is ook heel geschikt als belijdenisgeschenk.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff