Startpagina
‘Dankbaar gereformeerd.’ Dat is het motto waaronder de Stichting Woord en Wereld wil werken: gewoon blij zijn met wat gereformeerd-zijn vandaag mag betekenen. Vanuit die visie geeft de Stichting het maandblad Nader Bekeken uit en viermaal per jaar een Cahier.

Nader Bekeken

Jaarlijks verschijnt Nader Bekeken elfmaal in full colour. Het blad kent een aantal vaste rubrieken. De Kroniek en Persrevue worden geschreven vanuit . . .

Lees meer

Cahiers

De Cahiers verschijnen in de regel viermaal per jaar, met als doel de gereformeerde visie op diverse onderwerpen te vormen en te versterken. De onderwerpen variëren ...

Lees meer

Stemverklaring ds. Kees van Dijk

Ds. Kees van Dijk te Ommen-NO (redactielid van Nader Bekeken) was op de synode aanwezig bij de behandeling van het thema Man/Vrouw en Ambt. Hij verving bij de besprekingen ds. Frans Wisselink, die deputaat was voor dat onderwerp.
Aan het eind van de behandeling van alle voorstellen nam hij op donderdag 29 juni afscheid van de synode met de volgende stemverklaring:

Voor mij is na deze besluiten het einde gekomen van mijn aanwezigheid op de generale synode. Ik heb het ervaren als een intensieve en ten slotte intens verdrietige periode.

Ik ben zeer teleurgesteld over de genomen besluiten. Ik zal mij ervoor inzetten dat ze weer uit de kerken worden weggenomen. Al heb ik er weinig hoop op. En wat dan?
We hebben niet op eenstemmigheid gewacht of zelfs maar gekoerst. We hebben gekozen voor een plurale weg, waarbij het duidelijk is dat er beperkt ruimte is ‘voor wie nog niet zover is’.

Gods Woord is als een onontwarbare knoop van verschillende lijnen voorgesteld. Dat wij die lijnen hebben te ontwarren tot we de stem van de ene God weer duidelijk horen, hebben we niet meer gezien als een mogelijkheid of zelfs maar de taak van de synode.

We zijn keihard voor de troepen uitgelopen en hebben in mijn ogen het contact met de werkelijkheid van de gemeentelijke praktijk verloren. We laten veel kerken in ontreddering achter.

Ik heb een sfeer van broederschap en vriendschap beleefd tijdens de synode. Niet slechts met de broeders die het met me eens waren. Ook met anderen die soms heftig anders dachten. Dat maakt ook dat ik deze periode als zeer verdrietig heb ervaren. Het zijn mijn geliefde broeders die dwalen en de dwaling sanctioneren.

Het spreken over verbondenheid in Christus die boven de onenigheid uitgaat, verwart mij zeer. Ik ervaar het niet als bevrijdend, wat verbondenheid in Christus toch zou moeten zijn, maar juist als beklemmend. Ik wil mij liever uit deze knuffel vrijmaken.

De besluiten van de generale synode kenmerken zich niet door bescheidenheid. Om de eenheid met het kleine genootschap van de NGK te faciliteren hebben we de CGK in de steek gelaten. En hebben we de breuk met de kerken in het buitenland voor lief genomen.
Dat kan ik niet anders zien dan als klein-vaderlands gedoe dat ons losmaakt van het niveau van de wereldkerk.

Het gebrek aan bescheidenheid blijkt eens te meer als we de generale synode van Meppel vandaag in de krant vergeleken zien worden met het apostelconvent uit Handelingen 15. Het moet niet gekker worden. De beslissing van de apostelen, met hun bijzondere ambt, wordt vergeleken met ons samenzijn hier. Het gebrekkige schriftbewijs onder onze besluiten wordt vergeleken met hun spreken met apostolisch gezag. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht.
Broeders, het heeft ons goed gedacht ons los te zingen van het apostolisch leergezag. En daarmee van de apostolische wereldkerk.

Broeders, ik hoop dat u tijd krijgt om te overdenken wat er op deze synode werkelijk gebeurd is. En dat u tot bezinning komt en tot bekering. Opdat de eenheid in de kerken terugkomt.

 

Stemverklaring br. Jan Jarig van der Tol

Voorzitter,

Dank u wel dat ik deze verklaring mag afleggen. Ik doe dat met grote schroom. Ik twijfel nl. op geen enkele manier aan de integriteit van mijn medesynodeleden. U begrijpt: ik heb tegen deze besluiten gestemd, omdat deze mijns inziens lijnrecht ingaan tegen Gods Woord, de Schriften. Tussen haken: ik gun onze zusters al het goede en zal ze geen plek ontzeggen in de kerk. Behalve waar het om de bediening van de verzoening gaat en de bediening van de sleutels van het koninkrijk, en daarmee dus het dragen van de eindverantwoordelijkheid. Dat heeft de HERE luid en duidelijk aan de man toebedeeld. De eenheid van en in de Schrift gebiedt ons dat gehoorzaam te aanvaarden, ook al zou je het anders willen.

‘Adam waar ben je?’, vraagt de HERE en roept hem ter verantwoording over de puinhoop in zijn gezin. Ik heb nog eens goed nagedacht over wat er gisteren en vandaag in onze vergaderingen is gebeurd. Eigenlijk is Gods eigen Woord vogelvrij verklaard door onze synode. Ik zeg dat met heel veel verdriet in mijn hart. Want we hebben maar niet een aantal besluiten genomen over man/vrouw en ambt. Wij hebben als synode in meerderheid uitgesproken dat er een nieuwe manier van Schriftlezen en Schriftverstaan is en dat hebben we gelegaliseerd. Want nu zeggen we: Het is niet helder. Wat er staat, staat er eigenlijk niet. Dus het mag ook anders.

Er wordt in deze kring ook gezegd: Ja, beide meningen zijn volstrekt legaal en passen binnen de bandbreedte van de Schrift. Alsof de HERE Zichzelf zou tegenspreken. Vogelvrij zei ik. We zitten in het Lutherjaar. 500 jaar Reformatie. Luther, die ons leerde zingen (dat is dubbel bidden): ‘Het WOORD, zij zullen het laten staan en niets daarbij bedenken’ (GKB 142/143). Dat geldt niet alleen voor die tegenpartij, maar dat geldt ook voor onszelf: ‘Het Woord, wij zullen het laten staan.’

Maar dat hebben wij gisteren helaas niet gedaan. Wij hebben als synode er wel wat bij bedacht. Je kunt de Bijbel anders lezen dan hij zich aandient. Vanaf nu kunnen we dus alles wat we niet helder vinden in de Schrift, naar onze eigen maatstaven veranderen en aanpassen. Met deze besluiten hebben we mijns inziens Woord en Geest van elkaar losgemaakt en zelfs tegenover elkaar gesteld. Het Woord is dus vanaf nu vogelvrij. Maar Woord en Geest horen bij elkaar en mogen niet tegen elkaar uitgespeeld worden.

Ik zal die weg niet gaan. Want de HERE heeft het laatste woord. Als Hij zegt dat Hij dat niet wil hebben, door de mond van Paulus, dan zal ik me gehoorzaam voegen, ook al snijdt het in mijn en ons eigen vlees. Wees ervan overtuigd: ik had het ook graag anders gezien. Maar als Hij spreekt, dan heb ik en hebben wij maar gehoorzaam te volgen. 2 Petrus 1:20-21: ‘Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.’ Daarom: evenals Petrus spreekt ook Paulus duidelijke taal. En daar houd ik mij aan.

Brief bestuur Woord en Wereld

Geachte broeder/zuster,

 

Zoals bekend heeft de GKv-synode besloten alle ambten ook voor vrouwen open te stellen. Als bestuur van de Stichting Woord & Wereld en als redactie van het blad Nader Bekeken hebben wij ons in een gezamenlijke vergadering hierop beraden. Wij vragen ons ernstig af of dit besluit niet met het Woord van God als geheel in strijd komt. Ook vragen wij ons af of dit besluit slechts een symptoom is van een nog dieper liggend vraagstuk. Verder beraden we ons als bestuur en redactie ook op wat in deze situatie kerkelijk wijs is.

De synode heeft helaas ook besloten dat plaatselijke gemeenten dit besluit meteen mogen uitvoeren. Dat levert zeer onwenselijke gevolgen op voor gemeenten afzonderlijk en het kerkverband als geheel.

Wij vrezen dat dit gemeenteleden ertoe kan brengen om verontrusting en bezwaar om te zetten in de daad van vertrek. We zoeken daarom verbinding met bezwaarden en verontrusten om in deze situatie zo mogelijk gezamenlijk op te trekken.

We wensen allen geduld en wijsheid toe, en dringen aan op ruimte om ons te bezinnen op kerkelijk handelen. Het is voor ons een zaak van voortdurend gebed om wijsheid.

De definitieve versie van de besluitteksten met de gronden was nog niet beschikbaar en de tijd na het synodebesluit was te kort om al in het juli/augustusnummer van Nader Bekeken dieper op de diverse aspecten in te gaan. Vanaf het septembernummer hopen we daarmee te beginnen.

 

28 juni 2017,

Bestuur Stichting Woord & Wereld                                               Redactie Nader Bekeken

Herman Driessen, voorzitter                                                          Pieter Boonstra, hoofdredacteur

 

 

Onze critici, zegt Trigland, noemen ons dan ‘preciezen, hardhoofdige en onrekkelijke mensen’. Dat zijn wij ook. Maar niet omdat wij zo graag vasthouden aan ons eigen gelijk. Wij zijn precies en onrekkelijk, omdat Gods Woord precies en onrekkelijk is. En je mag niet sjoemelen met Gods Woord.
(Bart van Egmond, Thema)
Helemaal bedorven, zo is het sindsdien met de mensheid gesteld. Alle ellende die sindsdien in de wereld is gekomen, hebben wij ten diepste verdiend. Alles wat meer is dan de dood, is genade.
(Peter Drost, Getuigen vandaag)

Uit oktobernummer

Twitter

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen, vul dan het Contactformulier in.

Voor adreswijzigingen, bestellingen, abonnementen (ook wijzigingen), e.d. kies Klantenservice


Gift of kleine bijdrage

Het is fijn dat wij u de mogelijkheid kunnen bieden om artikelen uit Nader Bekeken en zelfs het hele blad gratis te downloaden.
Ook kunt u oudere cahiers gratis downloaden.
Graag ontvangen we daarvoor, zonder enige verplichting overigens, een kleine bijdrage. U kunt een bedrag overmaken op
IBAN: NL42 RABO 0324 6259 01
t.n.v. Stichting Woord en Wereld.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- geluksvogels
- katholiciteit van de kerk
- over het besnijden van slaven
- is Israël nog Gods oogappel?
- erfzonde
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer

Downloaden cahiers

Nu ook als PDF beschikbaar
Cahier 81
Ds. Jacob Kruidhof
Rust vinden

 

 

Losse nummers Nader Bekeken digitaal

Losse nummers Nader Bekeken zijn nu ook digitaal te bestellen. Klik hier.

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff